Tăng cường nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ

Cập nhật ngày: 03/06/2020 16:49:04

ĐTO - Những năm gần đây, Đảng bộ huyện Châu Thành luôn coi trọng việc củng cố, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng nên đã có chuyển biến tích cực, tạo được sự thống nhất cao hơn về tư tưởng chính trị trong thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Từng cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức về xây dựng Đảng, các tổ chức cơ sở đảng nỗ lực phấn đấu, nâng cao năng lực lãnh đạo, triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị, cơ sở được nâng cao, nhất là thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đem lại kết quả tích cực, dân chủ trong Đảng và trong xã hội.


Nhờ thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở nên nhiều công trình, phần việc được thực hiện theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” có hiệu quả trên địa bàn huyện Châu Thành

Các cấp ủy, tổ chức đảng của huyện Châu Thành chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, huy động có hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở được quan tâm xây dựng và củng cố bổ sung kịp thời, đảm bảo đủ số lượng, thành phần và đi vào hoạt động có hiệu quả. Duy trì chế độ tập huấn báo cáo viên theo định kỳ, qua đó đã giúp cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên có nguồn thông tin chính thống, phong phú để từng bước nâng cao năng lực công tác tuyên truyền miệng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên lĩnh vực phụ trách.

Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng sau Đại hội đảng các cấp, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, của các cá nhân trong cấp ủy, mối quan hệ giữa cấp ủy với các tổ chức trong hệ thống chính trị. Kịp thời cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, tỉnh, huyện bằng các chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện được thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Nội dung kiểm tra, giám sát đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, những lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, được dư luận quan tâm. Việc thi hành kỷ luật đảng đảm bảo đúng quy định, công minh, chính xác, kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực và có tính răn đe. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, địa bàn dân cư; đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng; đề ra nhiều giải pháp để khắc phục dần biểu hiện hành chính hóa có hiệu quả trên địa bàn huyện.

Trong năm 2019, nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên trong huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành tổ chức thành công hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019, đảm bảo chặt chẽ, chu đáo, nghiêm túc, trung thực, công bằng đánh giá đúng thực lực của đội ngũ báo cáo viên. Kết quả đã giúp đội ngũ báo cáo viên có dịp giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền các văn bản của Đảng và Nhà nước, từ đó vận dụng vào thực tế để công tác tuyên truyền ngày càng tốt hơn. Thực hiện mô hình Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân với tổng số 39 cuộc với 1.890 lượt người dân tham dự. Qua tiếp xúc, đối thoại, các ý kiến đều được giải thích và trả lời thỏa đáng tạo được sự đồng tình cao. Chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền các ngày kỷ niệm, lễ, ngày truyền thống kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nội dung văn bản cô đọng, dễ hiểu, cách thức tuyên tryền bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng là hình thức trực tuyến.

Các cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời triển khai quán triệt cho đảng viên nhận thức đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên đều thể hiện rõ lập trường, tư tưởng, vững vàng an tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không mơ hồ mất cảnh giác trước mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, kiên quyết đấu tranh với các luận điểm sai trái. Nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiên cứu sâu về chuyên môn nghiệp vụ, phát huy hết khả năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từng đảng viên luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nhiều đảng viên đã ý thức được trách nhiệm và phấn đấu đóng góp xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động, luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thấy đúng bảo vệ, thấy sai đấu tranh, chống chia rẽ bè phái, cục bộ, giữ gìn bí mật trong Đảng, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp chính đáng của Nhân dân.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn