Huyện Cao Lãnh

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn chuyển mình, đạt nhiều kết quả quan trọng

Cập nhật ngày: 13/05/2020 10:55:43

Qua 10 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM) và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2020”, nông nghiệp, nông dân, nông thôn huyện Cao Lãnh đã chuyển mình, đạt được nhiều kết quả quan trọng...


Sản xuất nông nghiệp theo hướng sạch, an toàn đang được nhiều nông dân huyện Cao Lãnh đầu tư

Trả lời câu hỏi “Làm thế nào để thay đổi nhận thức của người dân, cho người dân thấy được mục tiêu cốt lõi của xây dựng nông thôn mới là để cuộc sống người dân tốt hơn?”, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 huyện Cao Lãnh đã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 các xã và Hội Nông dân huyện tập trung triển khai, quán triệt, lãnh đạo các cơ sở Hội có nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động, gần gũi để thấu hiểu, giúp đỡ, động viên, chia sẻ nhằm giúp nông dân hiểu rõ hơn và nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, trong đó người dân là chủ thể.

Nhận thức sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong việc vận động nông dân tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM theo đúng lộ trình (vì hội viên nông dân chiếm 76,30% số hộ trên địa bàn huyện). Từ đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 huyện đã lãnh đạo Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp và các ngành liên quan, đồng thời chỉ đạo các cơ sở Hội trên địa bàn huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chiều rộng lẫn chiều sâu bằng nhiều hình thức thông qua các cuộc sinh hoạt chi, tổ hội, Hội quán, câu lạc bộ.

Qua 10 năm triển khai thực hiện, nhân dân đã hiến 331.686m2 đất làm đường giao thông nông thôn, làm mới, sửa chữa và nâng cấp 135 cây cầu các loại, phát quang sửa chữa, nâng cấp hơn 326km đường giao thông nông thôn, nạo vét trên 46,1km kênh mương, thắp sáng đường giao thông nông thôn hơn 199km... tạo nên một diện mạo mới ở nông thôn.

Đối với các hình thức tổ chức sản xuất, là nhóm chỉ tiêu cốt lõi bởi nông thôn chỉ thay đổi thực sự khi đời sống và thu nhập người dân phải ổn định ngày càng nâng lên. Hội Nông dân huyện đã tích cực tham gia ngay từ đầu với việc phát động nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong năm 2019 đã vận động hội viên nông dân tham gia mô hình liên kết sản xuất, kết hợp phát triển kinh tế tập thể và xây dựng nông thôn mới, đã liên kết tiêu thụ được 9.400ha lúa; 2.800 tấn xoài, chanh, ổi, cam. Hội cũng thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức hội vững mạnh, trọng tâm là việc nâng cao chất lượng sinh hoạt và sắp xếp tổ hội hoạt động đúng theo ngành nghề, sở thích của nông dân.

Đến nay, huyện có 12 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, (xây dựng 2 xã NTM kiểu mẫu, nâng cao) đang hoàn chỉnh hồ sơ chờ công nhận 2 xã, nâng tổng số xã được công nhận là 14 xã, còn 3 xã đạt từ 17-18 tiêu chí sẽ phấn đấu đạt xã NTM trong năm nay.

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 huyện, để duy trì xây dựng xã NTM và xã NTM kiểu mẫu, nâng cao, Ban chỉ đạo đã lãnh đạo Hội Nông dân huyện cùng với hệ thống chính trị tại địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp: tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg; tổ chức tuyên truyền về vai trò chủ thể của người dân, mục đích, ý nghĩa thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh để tạo sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nông dân. Cùng với đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Hội Nông dân các cấp trong huyện xứng đáng là lực lượng trung tâm và nòng cốt trong các phong trào nông dân, góp phần vào việc xây dựng NTM; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, nông dân tham gia có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 gắn với xây dựng NTM...

MN

Gửi bình luận của bạn