Số: 171 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 24 tháng 10 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 26/10/2018 10:18:25

Đấu giá Quyền sử dụng đất dự án Khu tái định cư Sông Hậu, tọa lạc tại xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể:

 1/ Lô M3. + Nền số: 46. Diện tích: 90m2; Giá khởi điểm: 72.900.000đ

 2/ Lô R. + Nền số: 01. Diện tích: 107,6m2; Giá khởi điểm: 87.156.000đ

 + Nền số: 25. Diện tích: 91,7m2; Giá khởi điểm: 74.277.000đ

3/ Lô S4. Nền số: 72. Diện tích: 90m2; Giá khởi điểm: 72.900.000đ

4/ Lô A1 (02 nền). Diện tích: 180m2; Giá khởi điểm: 145.800.000đ

5/ Lô A3 (04 nền). Diện tích: 360m2; Giá khởi điểm: 291.600.000đ

6/ Lô P1 (02 nền). Diện tích: 180m2; Giá khởi điểm: 145.800.000đ

7/ Lô P2-1 (04 nền). Diện tích: 522m2; Giá khởi điểm: 422.820.000đ

8/ Lô P2-2 (05 nền). Diện tích: 599,6m2; Giá khởi điểm: 485.676.000đ

9/ Lô Q1 (02 nền). Diện tích: 193,5m2; Giá khởi điểm: 156.735.000đ

10/ Lô Q3 (04 nền). Diện tích: 373,5m2; Giá khởi điểm: 302.535.000đ

11/ Lô Q4-1 (05 nền). Diện tích: 486m2; Giá khởi điểm: 328.050.000đ

12/ Lô Q4-2 (05 nền). Diện tích: 450m2; Giá khởi điểm: 303.750.000đ

13/Lô Q4-3 (05 nền). Diện tích: 484m2; Giá khởi điểm: 326.700.000đ

14/ Lô R-1 (05 nền). Diện tích: 389,4m2; Giá khởi điểm: 262.845.000đ

15/ Lô R-2 (05 nền). Diện tích: 379,7m2; Giá khởi điểm: 256.297.500đ

16/ Lô R-3 (05 nền). Diện tích: 370m2; Giá khởi điểm: 249.750.000đ

17/ Lô R-4 (07 nền). Diện tích: 501,9m2; Giá khởi điểm: 338.782.500đ

18/ Lô S2-1 (05 nền). Diện tích: 450m2; Giá khởi điểm: 364.500.000đ

19/ Lô S2-2 (05 nền). Diện tích: 450m2; Giá khởi điểm: 364.500.000đ

20/ Lô S2-3 (05 nền). Diện tích: 450m2; Giá khởi điểm: 364.500.000đ

21/ Lô S2-4 (05 nền). Diện tích: 450m2; Giá khởi điểm: 364.500.000đ

22/ Lô S2-5 (06 nền). Diện tích: 550m2; Giá khởi điểm: 445.500.000đ

23/ Lô S3 (02 nền). Diện tích: 180m2; Giá khởi điểm: 145.800.000đ

24/ Lô S4-1 (05 nền). Diện tích: 450m2; Giá khởi điểm: 364.500.000đ

25/ Lô S4-2 (02 nền). Diện tích: 180m2; Giá khởi điểm: 145.800.000đ

* Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá theo Quyết định số 153/QĐ-UBND-TNMT ngày 09/5/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất dự án Khu tái định cư Sông Hậu.

Xem tài sản, bán hồ sơ: Từ ngày 26/10/2018 đến 15 giờ ngày 20/11/2018.

Nhận hồ sơ : Các ngày 20, 21 và đến 15 giờ ngày 22/11/2018. (Tiền đặt trước 20% theo giá khởi điểm).

Tổ chức đấu giá: 8 giờ ngày 23/11/2018

* Bán, nhận hồ sơ, tiền đặt trước và tổ chức đấu giá tại Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung, Điện thoại: 0277 3849 513

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn