THÁP MƯỜI

Triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng trong năm 2022

Cập nhật ngày: 07/02/2023 10:49:09

ĐTO - Năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tháp Mười triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XI trên lĩnh vực xây dựng Đảng năm 2022 đạt nhiều kết quả quan trọng.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng (thứ 4 từ trái sang) khảo sát thực tế quy trình sản xuất các sản phẩm từ sen của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Thu (huyện Tháp Mười)

BTV Huyện ủy Tháp Mười đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”; tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII) và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác đúng yêu cầu của cấp trên. Đồng thời tổ chức cho Thường trực Huyện ủy Tháp Mười gặp gỡ, trao đổi với cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến xuống các xã, thị trấn.

BTV Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022 theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc kiểm điểm, đánh giá được thực hiện dân chủ, khách quan, kết quả đánh giá đúng thực chất, đảm bảo theo quy định. Kết quả xếp loại có 7 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 29 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đối với đảng viên có 647 đồng chí được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 3.265 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo đồng chí Đinh Minh Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười, liên quan đến công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy đã thực hiện việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ chặt chẽ, đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bám sát quy hoạch và yêu cầu nhiệm vụ tại từng địa phương, đơn vị cũng như thực hiện chính sách cán bộ theo quy định. Huyện ủy Tháp Mười tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn huyện. Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm thực hiện, chất lượng đảng viên mới được nâng cao, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, kết quả toàn huyện Tháp Mười đã kết nạp 173 đảng viên mới.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra, đáp ứng yêu cầu. Ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, nhất là nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xem đây là nhiệm vụ xuyên suốt, giải pháp quan trọng để thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Kịp thời xem xét, giải quyết dứt điểm những đơn, thư khiếu nại, tố cáo không để tồn đọng, kéo dài; xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm bảo đảm nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng nên trong năm không có trường hợp nào khiếu nại về kỷ luật Đảng.

Phát huy những kết quả đạt được, Huyện ủy Tháp Mười đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu của công tác xây dựng Đảng trong năm 2023 là tập trung chỉ đạo các cấp ủy rà soát lại tổng thể quá trình, cách thức thực hiện việc triển khai, quán triệt và cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, BTV Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chương trình hành động năm 2023 của Huyện ủy, trong đó tập trung lãnh đạo triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy khóa XI tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận đến năm 2025, trong đó phát huy vai trò của Nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền sát thực tiễn địa phương, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Huyện ủy Tháp Mười thực hiện nghiêm túc Kết luận số 205 của Tỉnh ủy khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy khóa X về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn, nhất là việc đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, từng bước đúng thực chất, góp phần tăng cường sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Qua thực hiện, các cấp ủy và tổ chức đảng trên địa bàn có nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt ở các chi bộ được đổi mới, chất lượng các đợt sinh hoạt chi bộ và tinh thần trách nhiệm của các chi ủy, đảng viên được nâng lên.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn