Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ bám sát các chương trình, định hướng nghiên cứu của tỉnh

Cập nhật ngày: 30/12/2022 05:28:29

ĐTO - Ngày 29/12, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Các đại biểu đã tập trung nghe nhiều tham luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động KH&CN phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh.


Đại biểu dự hội nghị

Theo đánh giá kết quả hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN năm 2022, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN được cơ quan thường xuyên cập nhập, triển khai và phổ biến rộng rãi đến các tổ chức, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh để kịp thời thực hiện. Công tác truyền thông, bồi dưỡng kiến thức về KH&CN được tăng cường và nâng cao, góp phần đưa KH&CN vào sản xuất và cuộc sống, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh có cơ hội tìm hiểu các quy định của pháp luật để thực hiện tốt hơn. Sở KH&CN thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước thông qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhằm thông tin và giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đơn vị sự nghiệp công lập được đầu tư các dự án tăng cường tiềm lực giúp nâng cao năng lực kiểm định, kiểm nghiệm và mở rộng các lĩnh vực chỉ định. Các nhiệm vụ KH&CN triển khai bám sát các chương trình, định hướng nghiên cứu của tỉnh Đồng Tháp, thông qua các đề tài, dự án mang các tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng vào đời sống, sản xuất và góp phần phát triển KT-XH của tỉnh nhà. Hoạt động quản lý và phát triển các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần tác động đến nhận thức, sự quan tâm, đầu tư về nguồn lực của các địa phương, cơ quan, DN tại địa phương.

Công tác kết nối chuyển giao công nghệ được đẩy mạnh, trong năm 2022, đã triển khai mô hình “Hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng và chuyển giao KH&CN trên địa bàn huyện Cao Lãnh”. Sở đã kết nối chuyển giao nhiều quy trình đến các cơ sở sản xuất nhằm tăng nâng suất và thu nhập cho người dân. Năm 2022, lần đầu tiên triển khai nhiệm vụ phối hợp thực hiện các hoạt động KH&CN với các huyện, thành phố, bước đầu đã đạt được kết quả khả quan. Qua đó cho thấy sự quan tâm của các địa phương, các tổ chức, DN trong việc nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong sản xuất.

Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, chương trình phối hợp giữa Bộ KH&CN và UBND tỉnh, tiếp tục theo dõi 3 nhiệm vụ đang được triển khai: đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp”; đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp” đã ký hợp đồng đang được triển khai; đề tài “Nghiên cứu giải pháp tổng thể xử lý ô nhiễm môi trường ao nuôi cá tra thâm canh tại tỉnh Đồng Tháp và vùng phụ cận” và chương trình nông thôn miền núi: tiếp tục theo dõi dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất biochar và phân hữu cơ sinh học biochar phục vụ cho canh tác nông nghiệp an toàn, bền vững”.

Trong năm 2022, Sở KH&CN Đồng Tháp tiếp tục theo dõi 31 nhiệm vụ. Trong đó, 21 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đã ký hợp đồng và đang triển khai thực hiện (15 nhiệm vụ chuyển tiếp, 6 nhiệm vụ ký hợp đồng mới), 10 nhiệm vụ KH&CN đã được UBND tỉnh phê duyệt nhưng chưa ký hợp đồng (3 nhiệm vụ chuyển tiếp, 7 nhiệm vụ phê duyệt mới). Các nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt triển khai đều bám sát các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy nhằm phục vụ phát triển KT-XH tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời đã tham mưu UBND tỉnh ra quyết định công nhận kết quả thực hiện và chuyển giao sản phẩm khoa học để ứng dụng cho 6 nhiệm vụ KHCN; ra quyết định dừng thực hiện 2 nhiệm vụ...

Sở KH&CN đề ra 5 nhiệm vụ thực hiện trong năm 2023 là tiếp tục đầu tư tiềm lực KH&CN, nhất là việc đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho tổ chức KH&CN công lập thuộc Sở, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức ngành KH&CN; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ KH&CN các cấp nhằm thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy phục vụ phát triển KT-XH tỉnh Đồng Tháp, cũng như kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất; tiếp tục thúc đẩy hoạt động đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh phát triển thị trường KH&CN, DN KH&CN và hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về KH&CN, công tác quản lý trên lĩnh vực an toàn bức xạ, công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đảm bảo công bằng trong kinh doanh.

TN

Gửi bình luận của bạn