Quy định nội dung, định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Cập nhật ngày: 05/01/2023 14:31:32

ĐTO - Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết quy định về nội dung, định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19/12/2022.

Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ; cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách tỉnh; kinh phí của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đối ứng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Nghị quyết quy định định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước. Trong đó, quy định các nội dung định mức tiền công lao động trực tiếp; định mức tiền công đối với chức danh kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ; mức chi hội thảo quốc tế, hội thảo khoa học, hội nghị trong nước phục vụ hoạt động nghiên cứu; định mức chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu phục vụ nhiệm vụ khoa học và công nghệ; định mức chi họp Hội đồng tự đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ; định mức chi quản lý chung nhiệm vụ khoa học và công nghệ của cơ quan chủ trì.

Nghị quyết cũng quy định định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cụ thể: chi hoạt động của các Hội đồng; chi thông báo tuyển chọn trên các phương tiện truyền thông; các nội dung chi khác được xây dựng dự toán trên cơ sở dự kiến khối lượng công việc và các quy định hiện hành của pháp luật. Nghị quyết còn quy định định mức chi công tác kiểm tra, đánh giá giữa kỳ; chi đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích kết quả nghiên cứu.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn