Hành động về tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2050

Cập nhật ngày: 03/12/2023 05:57:03

http://baodongthap.com.vn/database/video/20231203055926DT2-8.mp3

 

ĐTO - Tăng trưởng xanh góp phần cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm đạt thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; hướng đến nền kinh tế xanh, trung hòa các-bon và hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.


Tuyến đường Rạch Cưỡi (ấp Tân Thuận A, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò) được người dân và chính quyền địa phương trồng cây xanh ven đường, góp phần thực hiện tuyến đường xanh - sạch - đẹp - an toàn

Tăng trưởng xanh của tỉnh Đồng Tháp là phải đúng với đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phải phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện thực tế của tỉnh, từng ngành, lĩnh vực và địa phương. Mục tiêu của tỉnh Đồng Tháp về cường độ phát thải khí nhà kính trên GRDP đến năm 2030 giảm ít nhất 15% và đến năm 2050 giảm ít nhất 30% (so với năm 2014).

XANH HÓA CÁC NGÀNH KINH TẾ

Thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng bền vững để nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Đến năm 2030, tiêu hao năng lượng sơ cấp trên GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2030 giảm ít nhất 1%/năm; tỷ trọng năng lượng tái tạo trên tổng cung cấp năng lượng sơ cấp đạt 15 - 20%; kinh tế số đạt 10% GRDP; tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 1,6%; trên 60% tổng diện tích cây trồng cạn có tưới được áp dụng phương pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Đến năm 2050, tiêu hao năng lượng sơ cấp trên GRDP bình quân mỗi giai đoạn (10 năm) giảm 1%/năm; tỷ trọng năng lượng tái tạo trên tổng cung cấp năng lượng sơ cấp đạt 25 - 30%; phấn đấu kinh tế số đạt 20% GRDP; tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 1,6%; trên 70% tổng diện tích cây trồng cạn có tưới được áp dụng phương pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.


Du khách tham quan trải nghiệm tại Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng (huyện Cao Lãnh)

XANH HÓA LỐI SỐNG VÀ THÚC ĐẨY TIÊU DÙNG BỀN VỮNG

Tập trung xây dựng lối sống xanh kết hợp với nếp sống đẹp truyền thống để tạo nên đời sống chất lượng cao, hòa hợp với thiên nhiên. Thực hiện đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững; tạo lập văn hóa tiêu dùng bền vững trong bối cảnh hội nhập với thế giới.

Đến năm 2030, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định đạt 95%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp so với lượng chất thải được thu gom chiếm 10%; tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định đạt 40% (đạt 50% đối với đô thị loại II trở lên và 20% đối với các loại đô thị còn lại); tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng đạt 5%; tỷ lệ xe buýt sử dụng năng lượng sạch đạt 25% so với tổng số xe buýt đang hoạt động; tỷ lệ xe buýt sử dụng năng lượng sạch đạt 50% so với tổng số xe buýt mới; tỷ lệ mua sắm công xanh trong tổng mua sắm công đạt ít nhất 35%; từng bước thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển đô thị tăng trưởng xanh theo hướng thông minh, bền vững, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đến năm 2050, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn Quốc gia đạt 100%, trong đó, hạn chế tối đa việc chôn lấp chất thải rắn hữu cơ và chất thải có thể tái chế, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp so với lượng chất thải được thu gom chiếm 10%; 100% các đô thị được xây dựng đồng bộ và hoàn thiện hệ thống thoát nước, kiểm soát cơ bản tình trạng ngập úng tại các đô thị, 100% các điểm ngập úng có kế hoạch xử lý và 100% nước thải được xử lý phải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra nguồn tiếp nhận; tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng đạt 15%; tỷ lệ xe buýt sử dụng năng lượng sạch đạt 100% so với tổng số xe buýt đang hoạt động; tỷ lệ xe buýt sử dụng năng lượng sạch đạt 100% so với tổng số xe buýt mới; tỷ lệ mua sắm công xanh trong tổng mua sắm công đạt ít nhất 50%; tiếp tục duy trì các nhiệm vụ phát triển đô thị tăng trưởng xanh theo hướng thông minh, bền vững, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

XANH HÓA QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI

Việc xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu. Nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng chống chịu của người dân với biến đổi khí hậu, đảm bảo bình đẳng về điều kiện, cơ hội phát huy năng lực và thụ hưởng thành quả của sự phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi xanh.

Đến năm 2030, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt trên 0,75; xây dựng và triển khai Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh; tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch, đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế trên 98%, trong đó, tỷ lệ dân số thành thị được sử dụng nước sạch, đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế đạt 100% và tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch, đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế đạt trên 98%.


Mô hình vườn cây kiểu mẫu kết hợp du lịch sinh thái tại Vườn cây ăn trái Năm Tiệm (xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò)

Đến năm 2050, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt trên 0,8. Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch, đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế trên 98%, trong đó, tỷ lệ dân số thành thị được sử dụng nước sạch, đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế đạt 100% và tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch, đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế đạt trên 98%.

Tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn 2050 được UBND tỉnh xác định gồm 18 chủ đề; 43 nhóm nhiệm vụ, hoạt động; 52 nhiệm vụ, hoạt động cụ thể được giao cho cấp địa phương thực hiện và phối hợp thực hiện tại Quyết định số 882/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030.

Việc triển khai thực hiện hành động về tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm cụ thể hóa những quan điểm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quyết định số 882/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực 5 năm, hằng năm, góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa các-bon và hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu. Từ đó, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của các cấp chính quyền, đoàn thể, Nhân dân cùng cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh.

PHÚ NGHĨA

Gửi bình luận của bạn