Huyện ủy Lấp Vò

Triển khai thực hiện tốt các kết luận, kiến nghị của Thanh tra

Cập nhật ngày: 13/09/2022 05:40:58

http://baodongthap.com.vn/database/video/20220913054639dt2-2.mp3

 

ĐTO - Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Lấp Vò luôn quan tâm công tác chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Từ năm 2015 đến nay, Thanh tra huyện đã tiến hành 30 cuộc thanh tra về lĩnh vực tài chính, đất đai... Qua đó, phát hiện 12 vụ vi phạm với 12 cá nhân, kiến nghị thu hồi số tiền gần 2,4 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ tiến hành 1 cuộc, ban hành 1 kết luận và 8 kiến nghị; kiểm toán Nhà nước tiến hành 1 cuộc, ban hành 1 kết luận và 6 kiến nghị, trong đó kiến nghị thu hồi gần 1,5 tỷ đồng.

Sau khi có kết luận của cơ quan thẩm quyền, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện xây dựng kết hoạch triển khai thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước. Trong đó, phân công cụ thể các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai khắc phục những sai phạm theo kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước. Riêng đối với các kết luận của Thanh tra huyện, UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; đồng thời giao Thanh tra huyện phúc tra cụ thể đối với các kết luận có phát hiện sai phạm. Qua đó, UBND huyện, các ngành và các đơn vị liên quan đã triển khai thực hiện tốt các kết luận, kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán nhà nước, nhất là thu hồi đạt 100% số tiền sai phạm theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và Thanh tra huyện.

Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Lấp Vò trong triển khai thực hiện 2 Chỉ thị trên, hầu hết các tổ chức, cá nhân có sai phạm đều nghiêm túc chấp hành và khắc phục tốt các sai phạm theo kết luận, kiến nghị của Thanh tra và Kiểm toán nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn một số cuộc thanh tra chưa đảm bảo về mặt thời gian, tiến độ; chất lượng một số cuộc thanh tra chưa cao. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra ở một vài đơn vị, địa phương chưa được quan tâm nên công tác thu hồi tài sản thất thoát còn chậm; việc xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm còn chậm và lúng túng.          

Hướng tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Lấp Vò tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các sai phạm về kinh tế. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan làm công tác thanh tra, kiểm tra về kinh tế. Đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các sai phạm về kinh tế, qua đó góp phần ngăn chặn những biểu hiện sai phạm, tiêu cực xảy ra trên địa bàn huyện.

N.LONG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn