Nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Cập nhật ngày: 05/02/2024 05:30:52

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240205053154dt4-1.mp3

 

ĐTO - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.


Quang cảnh Lễ ra mắt không gian đại đoàn kết và Câu lạc bộ hòa giải xã Tân Quy Tây

Nhiệm vụ chung theo kế hoạch là tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác PBGDPL, truyền thông chính sách, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2024 gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

Cùng với đó, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các đề án như: Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”; Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL” và các đề án khác sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; triển khai có hiệu quả việc quản lý, vận hành, khai thác Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ngành và địa phương trong hoạt động PBGDPL hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...

UBND tỉnh yêu cầu căn cứ Kế hoạch này, tùy theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2024, nội dung có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, điều kiện và tình hình thực tiễn. Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh xây dựng Kế hoạch hoạt động của Hội đồng tỉnh năm 2024; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn; kịp thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác PBGDPL theo hướng thiết thực, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân.

UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở tại địa phương, trong đó tập trung công tác nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Hòa giải ở cơ sở và có giải pháp nâng cao tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở. Đồng thời tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025...

THANH TRÚC

Gửi bình luận của bạn