Tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 07/05/2023 09:49:43

ĐTO - UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, triển khai thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo đúng quy định, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng, đơn vị có liên quan trong triển khai, tổ chức thực hiện. Đồng thời chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đảm bảo phân rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian giải quyết. Trong đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, đặc biệt tại bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp.

Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp cần thiết thì luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để hạn chế tối đa tiêu cực có thể xảy ra. Thực hiện kiểm tra đột xuất công vụ, trong đó tập trung vào các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm của công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ theo quy định.

Bưu điện tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, tài liệu và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai như: việc tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích đối với thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cũng như việc chuyển phát các công văn, tài liệu về đất đai đến các cơ quan có liên quan đối với trường hợp phải chuyển bản giấy qua dịch vụ Bưu chính công ích.

PV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn