Triển khai thi hành Luật đất đai năm 2024

Cập nhật ngày: 16/04/2024 15:14:41

ĐTO - Nhằm tổ chức thi hành Luật Đất đai bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao nhận thức về Luật Đất đai và trách nhiệm của các cấp, các ngành của địa phương trong việc thi hành Luật Đất đai, UBND tỉnh Đồng Tháp xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật đất đai trên địa bàn tỉnh.


UBND tỉnh chỉ đạo thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai bằng nhiều hình thức đến tổ chức, người dân

Theo đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính căn cứ nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND huyện, thành phố rà soát, tham mưu trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành mới (đối với các nội dung mới được giao ban hành tại Luật Đất đai năm 2024); đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực đất đai của địa phương, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai.

Đối với các nội dung Luật Đất đai năm 2024 giao địa phương ban hành mà trong điều luật đó không có giao Chính phủ quy định chi tiết thì thời gian hoàn thành trong tháng 5/2024. Đối với các nội dung Luật Đất đai năm 2024 giao địa phương ban hành mà trong điều luật đó có giao Chính phủ quy định chi tiết thì thời gian hoàn thành trước ngày 15/6/2024.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Phát Thanh và Truyền hình Đồng Tháp tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai (có trong Luật Đất đai) và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật nhằm nâng cao nhận thức chính sách, pháp luật về đất đai, các quy định mới của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật đến người dân, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, cộng đồng dân cư…

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai đến cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị bằng các hình thức phù hợp. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn và báo chí có kế hoạch thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai bằng nhiều hình thức đến tổ chức, người dân; xuất bản và phát hành ấn phẩm về pháp luật đất đai.

UBND tỉnh yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung thiết thực và hình thức phù hợp đối với từng đối tượng. Trước mắt, trong Quý II, Quý III năm 2024 mở đợt phổ biến, tuyên truyền Luật Đất đai rộng rãi trước khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành…

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn