Cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại đô thị sẽ do UBND tỉnh quy định

Cập nhật ngày: 07/01/2023 06:40:30

ĐTO - Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 27 ngày 9/12/2022 để sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 23 ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 23 ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh quy định ưu đãi về đất đai. Cụ thể, cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình xã hội hóa theo hình thức cho thuê đất miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê. Riêng trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị sẽ do UBND tỉnh quy định. Cùng với đó, HĐND tỉnh bãi bỏ khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 23 ngày 10/12/2015.

Nghị quyết số 27 ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh cũng quy định điều khoản chuyển tiếp là đối với các dự án đang được hưởng ưu đãi theo Điều 1 Nghị quyết số 23 ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh tiếp tục được hưởng ưu đãi đến hết thời gian còn lại dự án theo quy định.

Nghị quyết số 27 ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 120 ngày 14/7/2017  của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 23 ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn