Chi bộ cơ quan cấp xã, đáp ứng nhiệm vụ chính trị ở cơ sở

Cập nhật ngày: 26/08/2013 04:57:17

Toàn tỉnh hiện có 144 xã, phường thị trấn, trong đó các xã, phường, thị trấn đã thành lập được 288 chi bộ (CB), với tổng số 32.015 đảng viên (ĐV).

Thời gian qua, các CB đã chủ động trong việc tổ chức sinh hoạt định kỳ; thu hút sự tham gia đóng góp tích cực của ĐV trong việc xây dựng nghị quyết của CB, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của cơ quan, góp phần phát huy tốt vai trò nhiệm vụ chính trị cho đơn vị.


Chi bộ cơ quan cấp xã phát huy tốt vai trò nhiệm vụ chính trị ở đơn vị

Căn cứ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Quy chế làm việc của chi ủy, CB, các CB cơ quan cấp xã xây dựng Quy chế hoạt động riêng, trong đó xác định rõ chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan. Ngoài ra, các đơn vị cũng xác định một số lĩnh vực trọng tâm như: giáo dục, quản lý và phân công công tác cho ĐV; vận động quần chúng và công tác kết nạp ĐV; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật ĐV; chi ủy, CB hoạt động theo quy định của Điều lệ Đảng.

Đối với công tác đào tạo cán bộ nguồn, cán bộ trẻ, cán bộ nữ luôn được cấp ủy quan tâm, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ đương chức, cán bộ quy hoạch và cán bộ nguồn. Nhìn chung, cán bộ qua đào tạo bước đầu đã phát huy được hiệu quả trong công tác, nhiều đồng chí được bổ sung vào cấp ủy. Bên cạnh đó, công tác kết nạp ĐV được cấp ủy xây dựng kế hoạch và hướng dẫn CB trực thuộc thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc, từ đó bổ sung kịp thời nguồn ĐV mới nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng.

Đảng ủy cấp xã hằng năm phân công cấp ủy viên, ĐV là cán bộ chủ chốt phụ trách và trực tiếp dự sinh hoạt với CB; cấp ủy viên và cán bộ chủ chốt được phân công hằng tháng dự họp cùng CB để nắm tình hình tư tưởng ĐV, đánh giá những mặt làm được, chưa làm được để cùng với CB tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện. CB cơ quan cấp xã phân công ĐV dự họp với các địa bàn khu dân cư để nắm tình hình đời sống của quần chúng nhân dân, tình hình an ninh trật tự xã hội, lắng nghe ý kiến của nhân dân để kịp thời phản ánh về cấp trên.

Việc thành lập CB cơ quan cấp xã, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, giúp cho cấp ủy quản lý, phân công ĐV thuận lợi hơn. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho ĐV là cán bộ, công chức không phải người địa phương, luân chuyển, điều động từ nơi khác đến; ĐV tham gia đóng góp xây dựng nghị quyết của CB thiết thực, sát hợp với tình hình và nhiệm vụ cơ quan.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn