• Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế
  • 10/06/2013
  • Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, giảm chi phí, thời gian cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế; đồng thời khắc phục các hạn chế, nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý hành chính thuế, chống thất thu ngân sách, giảm nợ thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế được ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2013.
  • Đồng Tháp đạt gần 53 điểm tự đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính
  • 31/05/2013
  • Thực hiện Quyết định số 47/QĐ-UBND-TL ngày 23/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Tổ Đánh giá Chỉ số cải cách hành chính tỉnh do Sở Nội vụ làm Tổ trưởng để tiến hành tự đánh giá, chấm điểm xác định CSCCHC của tỉnh năm 2012 gửi Bộ Nội vụ, ngày 4/5/2013, Sở Nội vụ đã tiến hành họp Tổ Đánh giá phân công nhiệm vụ các thành viên trong tổ.
Xem tin đã đăng theo ngày: