• Kiểm tra công tác cải cách hành chính quý III
  • Trong 2 ngày 13 và 14/8/2013, Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành tỉnh tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính các sở: Giáo dục & Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư và sở Lao động, Thương binh & Xã hội.
  • Cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh
  • 12/08/2013
  • Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của người dân, UBND tỉnh vừa có chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cấp thiết nhằm cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2013.
  • Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020
  • 31/07/2013
  • Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan vừa ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chương tình tổng thể CCHC giai đoạn 2011 - 2020.
  • Tăng cường sử dụng hệ thống thư - văn bản điện tử
  • 19/07/2013
  • Thực hiện Chỉ thị số 34 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước và 1 năm thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh số lượng cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử, số lượng văn bản điện tử trao đổi qua môi trường mạng và việc sử dụng chữ ký số ngày càng tăng, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và từng bước hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.
Xem tin đã đăng theo ngày: