Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

Cập nhật ngày: 03/12/2022 10:26:39

ĐTO - Những năm qua, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã kịp thời cụ thể hóa và xây dựng các nghị quyết, kết luận, đề án chuyên đề về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên để lãnh đạo thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương; cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở.


Phấn đấu hàng năm, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt từ 3-4% tổng số đảng viên của Đảng bộ. Ảnh: Nhật Khánh

Nhằm quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (viết tắt là Nghị quyết số 21), BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Chương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 14/10/2022 về “tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” để lãnh đạo thực hiện như sau:

Về mục tiêu tổng quát, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở “trong sạch, vững mạnh”, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là Bí thư cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, hàng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm trong giai đoạn 2021 - 2025 đạt từ 3 - 4% tổng số đảng viên của Đảng bộ. Đến năm 2030, hàng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm trong giai đoạn 2025 - 2030 đạt từ 3 - 4% tổng số đảng viên của Đảng bộ.

Để đảm bảo thực hiện đạt các mục tiêu nêu trên, BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng: Phải đổi mới, hoàn thiện các loại hình tổ chức cơ sở đảng; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở. Thứ hai, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên: Đổi mới, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên. Tăng cường công tác quản lý đảng viên; kịp thời rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên. Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Thứ tư, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 21; phân công cụ thể và thường xuyên kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện Chương trình hành động này. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các cơ quan có liên quan căn cứ nội dung Chương trình hành động để xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 21, kết quả thực hiện Nghị quyết số 21 và Chương trình hành động phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

NP

Gửi bình luận của bạn