Tỷ lệ kết nạp đảng viên trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra

Cập nhật ngày: 16/03/2023 10:07:21

ĐTO - Tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trên địa bàn tỉnh quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Lãnh đạo thực hiện tốt Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời tiếp tục thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đạt nhiều kết quả quan trọng.


Kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Xương (Đảng ủy cơ sở xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh)

Đến nay, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, 2021 - 2026 và quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025 - 2030, 2026 - 2031 (quy hoạch lần đầu) đã hoàn thành. Tỉnh đã đề nghị Ban Tổ chức Trung ương thẩm định, phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Thực hiện và giải quyết đầy đủ, kịp thời, chặt chẽ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp, nhất là việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ và chế độ, chính sách đối với cán bộ. Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm đúng quy định và yêu cầu.

Công tác kết nạp đảng viên tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo thực hiện, chú trọng đến chất lượng kết nạp đảng viên. Năm 2022, toàn tỉnh đã kết nạp được 2.429 đảng viên mới (tăng 1.241 đảng viên) so với năm 2021, trong đó nhiều địa phương có tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt và vượt kế hoạch như: huyện Lai Vung kết nạp 239/150 đảng viên, đạt 159,33% kế hoạch; huyện Hồng Ngự kết nạp 112/90 đảng viên, đạt 124% kế hoạch; huyện Châu Thành kết nạp 146/125 đảng viên, đạt 117% kế hoạch; huyện Cao Lãnh kết nạp 178/171 đảng viên, đạt 104% kế hoạch; huyện Tân Hồng kết nạp 104/103 đảng viên, đạt 101% kế hoạch; huyện Tam Nông kết nạp 150/148 đảng viên, đạt 101% kế hoạch... Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục triển khai rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên phục vụ công tác quy hoạch, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cơ bản đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Nội dung, đối tượng kiểm tra được xác định có trọng tâm, trọng điểm, giám sát có mở rộng và bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên. Qua kết luận kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đồng thời yêu cầu đối tượng kiểm tra, giám sát có kế hoạch cụ thể khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Cấp ủy, BTV cấp ủy các cấp kiểm tra 1.032 tổ chức đảng và 359 đảng viên (tăng 73 tổ chức đảng và 311 đảng viên so với năm 2021). Trong đó, BTV Tỉnh ủy đã kiểm tra 6/6 tổ chức đảng và 5/5 đảng viên. Nội dung chủ yếu là kiểm tra việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Qua kiểm tra kết luận phần lớn các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành khá tốt nội dung được kiểm tra, tuy nhiên, có 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm (trong đó 2 đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật). Cấp ủy, BTV cấp ủy các cấp giám sát theo chuyên đề 419 chức đảng và 537 đảng viên (tăng 121 tổ chức đảng và 86 đảng viên so với năm 2021), trong đó BTV Tỉnh ủy đã giám sát 3/3 tổ chức đảng và 3/3 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy. Nội dung chủ yếu là giám sát việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua giám sát kết luận, phần lớn các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành tốt nội dung giám sát, chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu vi phạm phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo quy trình.

BTV cấp ủy huyện và tương đương trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xây dựng và ban hành Chương trình hành động, Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp huyện năm 2023 và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cấp huyện năm 2023. Đồng thời, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã thực hiện xong việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ năm 2022. Nhìn chung, các cấp ủy địa phương và các tổ chức đảng đã tập trung thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ trong năm bảo đảm nội dung, chất lượng theo quy định.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn