Tháp Mười

Quản lý và vận động thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường

Cập nhật ngày: 11/04/2021 06:20:24

ĐTO - Bảo vệ môi trường (BVMT) và phòng, chống ô nhiễm môi trường (MT) trong khu vực đô thị, khu, cụm công nghiệp và địa bàn có nuôi, trồng thủy sản, UBND huyện Tháp Mười cùng các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý, đề ra các giải pháp đồng bộ về công tác BVMT. Chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, hội viên hưởng ứng các hoạt động giữ gìn vệ sinh MT.


Đoàn viên, thanh niên huyện Tháp Mười tham gia vệ sinh môi trường

UBND huyện Tháp Mười ban hành Kế hoạch số 101/KHUBND ngày 14/7/2017 về lộ trình xử lý, giải quyết các vấn đề MT giai đoạn 2017 - 2020. Cụ thể, các nhiệm vụ và triển khai đến các ban, ngành huyện và các xã, thị trấn, phân công trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Công tác BVMT được các ngành, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và thực hiện đồng bộ theo từng tháng, quý và sơ kết, đánh giá hiệu quả hoạt động trong từng thời điểm. Trong hoạt động kêu gọi đầu tư, UBND huyện và các ngành luôn quan tâm đến công tác MT tại các khu, cụm công nghiệp. Tại cụm Công nghiệp, Dịch vụ, Thương mại Trường Xuân, 100% các dự án đầu tư có phát sinh nước thải đã xây dựng hoàn chỉnh và đi vào vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về MT. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nằm ngoài khu, cụm công nghiệp, 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện hoàn chỉnh thủ tục hành chính về MT.

Công tác BVMT tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn huyện được nâng cấp, cải tạo, hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn MT theo lộ trình; đảm bảo các nguồn vốn đầu tư và giải pháp hỗ trợ về kỹ thuật. Hiện nay tất cả chất thải rắn y tế của các phòng khám tư nhân, trạm y tế các xã, thị trấn được thu gom và hợp đồng với Bệnh viện Phổi tại huyện Cao Lãnh để xử lý theo quy định. Trong sản xuất nông nghiệp cùng với việc khuyến khích hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), việc thu gom và xử lý bao, gói thuốc BVTV sau sử dụng được các hội viên, thành viên của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội hưởng ứng tích cực. Trong năm 2020, khối lượng gói thuốc BVTV sau sử dụng thu gom là 16,8 tấn được xử lý, vận chuyển theo quy định. Ngoài ra, hưởng ứng các hoạt động BVMT, trên các tuyến lộ nội đồng, người dân bố trí hệ thống thu gom, xử lý gói thuốc BVTV.

Đối với xử lý chất thải sinh hoạt, tại khu vực nội ô thị trấn Mỹ An và các khu vực trung tâm xã, lộ nông thôn, cụm, tuyến dân cư việc thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt được phủ khắp khu vực dân cư tập trung. Cơ quan chức năng của huyện đã làm việc với các đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt cho tất cả các chợ và cụm, tuyến dân cư theo hình thức xã hội hóa, trung bình mỗi ngày thu gom khoảng 22 tấn. Toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt thu gom trên địa bàn huyện được vận chuyển về Nhà máy xử lý rác Đập Đá, huyện Cao Lãnh để xử lý. Ở khu vực nông thôn, xe chuyên thu gom và xử lý rác sinh hoạt không đến được thì chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vận động, tuyên truyền người dân thực hiện phân loại và chôn lấp thủ công.

Đảm bảo các giải pháp phòng ngừa ô nhiễm và các vấn đề phát sinh liên quan đến BVMT, UBND huyện cùng các đơn vị quản lý tập trung kết hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các yêu cầu về BVMT. Tăng cường công tác kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về BVMT, tập trung tại các cơ sở nuôi trồng thủy sản đảm bảo 100% các cơ sở sản xuất - kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện thực hiện đúng các quy định. Ngoài ra, các ngành chức năng của huyện và UBND các xã tạo điều kiện hỗ trợ các đơn vị thu gom rác đa dạng phương thức vận chuyển và mở rộng địa bàn thu gom rác thải sinh hoạt ở những khu vực đủ điều kiện tổ chức thu gom, đặc biệt là khu vực nông thôn hẻo lánh. Phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng phát sinh trên địa bàn toàn huyện. Duy trì hiệu quả các hoạt động phòng ngừa ô nhiễm MT, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về BVMT với các hình thức phong phú, đa dạng. Phát động và duy trì các phong trào quần chúng tham gia BVMT ở xã, thị trấn; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác BVMT.

C.P.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn