Ban pháp chế thẩm tra văn bản trình tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh

Cập nhật ngày: 24/11/2022 14:16:27

ĐTO - Sáng ngày 24/11, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh họp thẩm tra văn bản trình tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X.


Ông Nguyễn Hữu Đức - Trưởng Ban Pháp chế trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban

Ban Pháp chế thẩm tra các dự thảo nghị quyết như về giao biên chế công chức của tỉnh năm 2023; quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở; mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở và mức phân bố kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thẩm tra các báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của UBND tỉnh; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh…


Ông Nguyễn Phi Đa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đóng góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo thẩm tra

Qua thẩm tra, thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung của các tờ trình, dự thảo nghị quyết và có nhiều ý kiến góp ý, bổ sung một số vấn đề liên quan để hoàn thiện chặt chẽ các nội dung được đưa ra trình, thảo luận tại kỳ họp. Ban Pháp chế thống nhất đánh giá, năm 2022, UBND tỉnh đảm bảo thực hiện công tác tiếp dân thường xuyên, tiếp công dân định kỳ và đột xuất của tỉnh; chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; quan tâm chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp các sở, ngành, địa phương mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban pháp chế đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế trong công tác này; chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng tiêu cực. Các đại biểu cũng đề nghị điều chỉnh một số câu, từ trong báo cáo thẩm tra cho phù hợp, phản ánh đúng tình hình thực tiễn hiện nay.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Đức - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu, sớm bổ sung, hoàn chỉnh nội dung dự thảo các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp tới.

K.N

Gửi bình luận của bạn