Đảm bảo công tác quản lý, tuân thủ pháp luật trong thực hiện an toàn, vệ sinh lao động

Cập nhật ngày: 01/02/2024 05:30:13

ĐTO - Sở Y tế vừa đề nghị đơn vị trực thuộc Sở, Bệnh viện Quân dân Y, bệnh viện tư nhân thực hiện nghiêm công tác an toàn, vệ sinh lao động; thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn hoặc phân công nhân sự tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; sử dụng thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, tuân thủ đúng quy trình, an toàn, đúng công suất, phải được kiểm định lần đầu, định kỳ, khai báo với cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động...

Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động tại đơn vị nhằm nâng cao nhận thức người lao động về các yếu tố nguy hiểm để chủ động kiểm soát yếu tố có hại tại nơi làm việc, góp phần đảm bảo sức khỏe tốt cho người lao động tại đơn vị.

Trung tâm y tế huyện, thành phố tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sử dụng người lao động trên địa bàn về các yếu tố nguy hiểm, mất an toàn lao động, biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động, để phòng ngừa tai nạn lao động; chăm sóc sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp. Đảm bảo thực hiện cường quan trắc môi trường lao động, khám sức khoẻ trước khi bố trí người lao động làm việc các ngành, nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm, có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp theo đúng quy định; tổ chức khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là đầu mối thực hiện giám sát và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có sử dụng người lao động trên địa bàn về các yếu tố nguy hiểm và biện pháp phòng tránh, mất an toàn lao động, có hại tại nơi làm việc; kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động để phòng ngừa tai nạn lao động; chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công tác huấn luyện, đào tạo, thông tin, truyền thông về vệ sinh lao động bệnh nghề nghiệp cho các cơ sở lao động tập trung vào những cơ sở lao động có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại có nguy cơ gây mất an toàn lao động và phát sinh bệnh nghề nghiệp.

PV

Gửi bình luận của bạn