Thông báo tuyển dụng công chức Văn phòng UBND Tỉnh năm 2022

Cập nhật ngày: 15/06/2022 08:43:21

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;

Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-UBND-HC ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh;

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thông báo tuyển dụng công chức Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh năm 2022, như sau:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG

1. Số lượng chỉ tiêu cần tuyển: 02 chỉ tiêu.

2. Vị trí việc làm cần tuyển dụng:

- Chuyên viên tổng hợp chung (mã ngạch 01.003) tại Phòng Tổng hợp – Văn xã: 01 chỉ tiêu.

- Chuyên viên tổng hợp xây dựng cơ bản (mã ngạch 01.003) tại Phòng Đầu tư – Xây dựng: 01 chỉ tiêu.

3. Mô tả công việc chính

- Vị trí việc làm tại Phòng Tổng hợp – Văn xã: Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp về lĩnh vực tài chính và tham mưu, đề xuất giải quyết công việc liên quan lĩnh vực tài chính trên địa bàn Tỉnh.

- Vị trí việc làm tại Phòng Đầu tư – Xây dựng: Thực hiện nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giải quyết công việc thuộc lĩnh vực xây dựng và quy hoạch đô thị trên địa bàn Tỉnh.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

- Đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam.

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

- Cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì trong vòng 12 tháng kể từ ngày có Quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực không được đăng ký dự tuyển. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc do tham nhũng, tham ô hoặc vi phạm đạo đức công vụ thì không được dự tuyển vào vị trí công tác có liên quan đến nhiệm vụ, công vụ đã đảm nhiệm có hành vi vi phạm.

2. Tiêu chuẩn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển

a) Tiêu chuẩn về ngoại ngữ: Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

b) Tiêu chuẩn về tin học: Có kỹ năng sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

c) Tiêu chuẩn về chuyên môn:

- Vị trí làm việc tại Phòng Tổng hợp – Văn xã: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính; Tài chính – Ngân hàng.

- Vị trí làm việc tại Phòng Đầu tư – Xây dựng: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quy hoạch vùng và đô thị; Thiết kế đô thị.

III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, NỘI DUNG THI

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung.

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.

- Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh, 30 câu hỏi trình độ tương đương bậc 3. Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi trình độ công nghệ thông tin cơ bản. Thời gian thi 30 phút.

- Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

- Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi nêu trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Phỏng vấn.

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút.

- Thang điểm: 100 điểm.

IV. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VÀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Ưu tiên trong tuyển dụng

a) Đối tượng và điểm ưu tiên:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b) Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

2. Nguyên tắc xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm (điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên) bằng nhau ở chỉ tiêu của từng vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

V. THÔNG BÁO KẾT QUẢ, HOÀN THIỆN HỒ SƠ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG TUYỂN DỤNG

1. Thông báo kết quả tuyển dụng

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Trường hợp người trúng tuyển được miễn phần thi ngoại ngữ hoặc tin học thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Trong quá trình tổ chức kỳ thi tuyển, trường hợp có đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thì Hội đồng thi xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Trường hợp có đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về kỳ thi tuyển sau khi Hội đồng thi đã giải thể thì cơ quan tuyển dụng công chức giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

VI. THỜI GIAN, HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ LỆ PHÍ THI

1. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Thời gian: Kể từ ngày đăng Thông báo tuyển dụng đến hết ngày 15 tháng 7  năm 2022.

b) Địa điểm: Phòng Hành chính - Quản trị thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh (Địa chỉ: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và thông tin liên hệ qua số điện thoại: 0277.3855598).

c) Hình thức đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (đính kèm) trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

Trường hợp đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính: Thời gian nộp Phiếu đăng ký được tính theo ngày gửi theo dấu bưu điện trên phong bì, kèm theo thông tin xác nhận đã nộp phí dự tuyển và tài khoản nhận lệ phí dự tuyển. Cụ thể:

- Tên cơ quan: Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

- Địa chỉ: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Số tài khoản: 3713.0.1065872.00000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Tháp.

2. Thời gian, địa điểm thi

a) Thời gian: Dự kiến trong tháng 9 năm 2022 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

b) Địa điểm: Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh (Địa chỉ: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

3. Tài liệu ôn tập và lệ phí dự tuyển

- Tài liệu ôn tập: Do Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh cung cấp.

- Lệ phí dự tuyển: Tạm thu là 500.000 đồng/thí sinh theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng công chức Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh năm 2022.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn