Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị về hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội

Cập nhật ngày: 25/11/2022 09:38:58

ĐTO - Cử tri tiếp tục kiến nghị ngành chức năng quan tâm xem xét hạ độ tuổi hưởng trợ cấp người cao tuổi từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi; đồng thời mở rộng xem xét hỗ trợ cho tất cả các đối tượng từ 80 tuổi trở lên, không phân biệt đối tượng đã có hưởng chế độ hay không hưởng chế độ hưu trí, người hưởng chế độ từ ngân sách nhà nước vẫn được hưởng trợ cấp người cao tuổi.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Ngày 15/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó đã mở rộng thêm đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là người cao tuổi từ 75 – 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc quy định tại điểm a khoản 5 Điều 5 Nghị định này đang sống tại các địa bàn xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn. Việc mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi là một cố gắng lớn của Chính phủ trong bối cảnh cả nước đang tập trung nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua.

Đồng thời, Điều 4 Nghị định này quy định tùy thuộc điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương, UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định về mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn, bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định này; đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội. Trên cơ sở đó, căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội; đối tượng người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại địa phương.

Về kiến nghị người hưởng lương hưu được hưởng chính sách trợ cấp xã hội như người cao tuổi, theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Người cao tuổi thì đối tượng người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng. Đây là chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có nguồn thu nhập như lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng nhằm hỗ trợ người cao tuổi bớt khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy, người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên đã có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng thì không được hưởng.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng hợp ý kiến cử tri, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi Luật Người cao tuổi và các văn bản hướng dẫn thi hành.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn