Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp

Cập nhật ngày: 22/09/2022 15:44:08

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/9/2022.

Cụ thể, cấp tỉnh 138 thủ tục (ban hành mới 1 thủ tục; sửa đổi bổ sung 32 thủ tục; giữ nguyên 105 thủ tục). Trong đó, các lĩnh vực có ban hành mới, sửa đổi, bổ sung là lĩnh vực Luật sư 21 thủ tục (ban hành mới 1 thủ tục; sửa đổi, bổ sung 19 thủ tục, giữ nguyên 1 thủ tục); lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm 9 thủ tục (sửa đổi, bổ sung 9 thủ tục); lĩnh vực Hộ tịch 1 thủ tục (sửa đổi, bổ sung 1 thủ tục); lĩnh vực Lý lịch tư pháp 3 thủ tục (sửa đổi, bổ sung 3 thủ tục).

Các lĩnh vực giữ nguyên thủ tục là Công chứng 22 thủ tục; lĩnh vực Tư vấn pháp luật 6 thủ tục; lĩnh vực Quản tài viên, quản lý, thanh lý tài sản 5 thủ tục; lĩnh vực Giám định tư pháp 9 thủ tục; lĩnh vực Trọng tài thương mại 6 thủ tục; lĩnh vực Đấu giá tài sản 8 thủ tục; lĩnh vực Hòa giải thương mại 9 thủ tục; lĩnh vực Thừa phát lại 13 thủ tục; lĩnh vực Bồi thường của Nhà nước 3 thủ tục; lĩnh vực Quốc tịch 5 thủ tục; lĩnh vực Nuôi con nuôi 5 thủ tục; lĩnh vực Trợ giúp pháp lý 10 thủ tục; lĩnh vực Chứng thực 3 thủ tục.

Cấp huyện, có 41 thủ tục (sửa đổi, bổ sung 28 thủ tục; giữ nguyên 13 thủ tục). Trong đó, các lĩnh vực có sửa đổi, bổ sung gồm: lĩnh vực Hộ tịch 14 thủ tục (sửa đổi, bổ sung 12 thủ tục; giữ nguyên 2 thủ tục); lĩnh vực Giám hộ 2 thủ tục (sửa đổi, bổ sung 1 thủ tục; giữ nguyên 1 thủ tục); lĩnh vực Chứng thực 12 thủ tục (sửa đổi, bổ sung 5 thủ tục; giữ nguyên 7 thủ tục); lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở 1 thủ tục (sửa đổi, bổ sung 1 thủ tục); lĩnh vực Giao dịch bảo đảm 9 thủ tục (sửa đổi, bổ sung 9 thủ tục). Riêng 2 lĩnh vực giữ nguyên thủ tục là lĩnh vực Bồi thường của Nhà nước 2 thủ tục và lĩnh vực Nuôi con nuôi 1 thủ tục.

Cấp xã, có 51 thủ tục (sửa đổi, bổ sung 33 thủ tục; giữ nguyên 18 thủ tục). Trong đó, các lĩnh vực có sửa đổi, bổ sung gồm: lĩnh vực Hộ tịch 19 thủ tục (sửa đổi, bổ sung 12 thủ tục; giữ nguyên 7 thủ tục); lĩnh vực Giám hộ 2 thủ tục (sửa đổi, bổ sung 2 thủ tục); lĩnh vực chứng thực 11 thủ tục (sửa đổi, bổ sung 10 thủ tục; giữ nguyên 1 thủ tục); lĩnh vực Giao dịch bảo đảm 9 thủ tục (sửa đổi, bổ sung 9 thủ tục).

 Các lĩnh vực giữ nguyên thủ tục gồm: lĩnh vực Bồi thường của Nhà nước 1 thủ tục; lĩnh vực Nuôi con nuôi 3 thủ tục; lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật 2 thủ tục;  lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở 4 thủ tục.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn