Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025

Cập nhật ngày: 21/09/2022 09:50:36

ĐTO - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025.

Mục tiêu kế hoạch về thống kê, công bố, công khai: Trước ngày 1/4/2023, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan, địa phương được thống kê, công bố (lần đầu) và 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Về rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa: Đối với TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước, trước ngày 1/1/2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC. Trong đó, trước ngày 1/10/2023, các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên các lĩnh vực trọng tâm ưu tiên rà soát, đơn giản hóa tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này. Trước ngày 1/1/2024, các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý. Trước ngày 1/1/2025, các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

Đối với TTHC nội bộ trong 1 bộ, cơ quan, địa phương, trước ngày 1/1/2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý bộ, cơ quan, địa phương được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC. Trong đó, trước ngày 1/1/2024, các bộ, cơ quan, địa phương rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý. Trước ngày 1/1/2025, các bộ, cơ quan, địa phương rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

Các bộ, cơ quan, địa phương xác định rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ là một trong những nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm. Kết quả triển khai Kế hoạch này là một trong các căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC của các bộ, cơ quan, địa phương trong giai đoạn 2022-2025.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 76 ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Kế hoạch này và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ để triển khai thực hiện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

Ngoài các nội dung nhiệm vụ theo Kế hoạch này, căn cứ tình hình thực tế tại bộ, cơ quan, địa phương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định việc rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong từng đơn vị thuộc bộ, cơ quan mình, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định việc rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong từng sở, ngành và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh, nội bộ trong UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh và xác định cụ thể tại Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giai đoạn 2022-2025 của bộ, cơ quan, địa phương.

Các bộ, cơ quan, địa phương vận dụng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ để thống kê, công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong từng đơn vị thuộc bộ, cơ quan, trong từng sở, ngành và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh, trong UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh...

NHẬT ANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn