Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ

Cập nhật ngày: 08/11/2023 10:43:44

ĐTO - Thực hiện Chỉ thị số 26 ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa vừa có yêu cầu về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.


Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết công việc, thủ tục hành chính để phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp

Cụ thể, thủ trưởng các sở, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280 ngày 19/4/2023, Công điện số 968 ngày 16/10/2023 và các chỉ đạo của UBND tỉnh về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc trên mọi lĩnh vực.

Cùng với đó, thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện vi phạm thì áp dụng hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật để ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ. Trường hợp cần thiết thì yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra; nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh, thủ trưởng các sở, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt và chỉ đạo chặt chẽ công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao theo đúng quy định của Luật Thanh tra năm 2022, Nghị định số 43 ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra.

Hằng năm, khi xây dựng kế hoạch thanh tra phải có nội dung thanh tra hoạt động công vụ. Thủ trưởng các cơ quan thanh tra tăng cường quản lý, chỉ đạo triển khai các cuộc thanh tra hoạt động công vụ theo đúng quy định pháp luật về thanh tra. Đồng thời, tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; kịp thời xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

Giám đốc Sở Nội vụ tăng cường hướng dẫn, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm trong thi hành công vụ.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn