LAI VUNG

Hiệu quả bước đầu từ mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã

Cập nhật ngày: 30/09/2021 15:56:54

http://baodongthap.com.vn/database/video/20210930035829laiunv.mp3

ĐTO - Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, vào tháng 3/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Lai Vung quyết định chọn xã Tân Phước thực hiện thí điểm mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã. Sau đó, Huyện ủy nhân rộng ra xã Long Hậu (tháng 9/2018), xã Tân Thành (tháng 10/2018), xã Tân Hòa (tháng 6/2020), Phong Hòa (tháng 11/2020), xã Tân Dương (tháng 12/2020). Đến nay, toàn huyện đã thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã, thị trấn được 6/12 xã, thị trấn (tăng 2 xã so với năm 2020) đạt theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.


Trao tặng Giấy khen của UBND huyện Lai Vung cho các xã, thị trấn có thành tích cao trong việc triển khai thực hiện mô hình “Tết Quân dân” năm 2020

Theo Huyện ủy Lai Vung, việc thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã bước đầu đã mang lại nhiều kết quả quan trọng, giúp các xã, thị trấn có sự đổi mới về phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở. Nhất là Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã là người tiếp thu các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng cấp trên; đồng thời vừa là người trực tiếp chỉ đạo thực hiện. Từ đó, các nhiệm vụ chính trị của địa phương được thực hiện đồng bộ, linh hoạt và kịp thời hơn, tạo được sự thống nhất giữa chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy với chương trình công tác và tổ chức thực hiện của UBND xã. Công tác chỉ đạo của Đảng ủy với UBND xã được nhanh chóng, thuận lợi, giảm được các cuộc hội, họp, các bước trung gian như: báo cáo, xin ý kiến...

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, hầu hết các nghị quyết của Đảng ủy được xây dựng sát với thực tế, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra phù hợp với tình hình địa phương hơn. Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy được nâng lên, kết hợp hài hòa vừa lãnh đạo và quản lý; không còn hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm; khắc phục được tình trạng Đảng ra nghị quyết, chính quyền thực hiện không đầy đủ hoặc không đến nơi. Đảm bảo tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng, sức chiến đấu của chính quyền; có sự tập trung, thống nhất giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện công việc được thuận lợi và đạt hiệu quả, nhất là những vấn đề bức xúc, tồn đọng kéo dài của địa phương. Tình trạng so bì việc sử dụng kinh phí giữa khối Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nay đã được giải quyết.

Việc thực hiện mô hình nhất thể hóa tạo được sự thống nhất cao giữa chủ trương lãnh đạo của Đảng với chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện của chính quyền, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy và chức năng quản lý, điều hành của Nhà nước, nhất là khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm, bao biện làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền. Khắc phục tình trạng mất đoàn kết giữa Bí thư cấp ủy với Chủ tịch UBND xã, sẽ triệt tiêu một trong những nguyên nhân gây nên những biểu hiện bằng mặt, không bằng lòng dẫn đến mất đoàn kết nội bộ.

Quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thống nhất trong một người, do vậy một số đồng chí rất thận trọng, cân nhắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc giữa công tác Đảng và chính quyền; phát huy tính chủ động sáng tạo và tự chịu trách nhiệm. Thực hiện tốt việc quy tụ, tập hợp được đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cùng đồng tâm, hiệp lực thực hiện nhiệm vụ chính trị và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hầu hết các địa phương đều thể hiện tính đoàn kết nội bộ.

Tuy nhiên, mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã phải thực hiện hai nhiệm vụ lãnh đạo và quản lý điều hành, do vậy một số đồng chí chưa sắp xếp công việc hài hòa, khoa học. Từ đó, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã còn dành nhiều thời gian để tập trung, trực tiếp xử lý, giải quyết công việc của chính quyền nhiều hơn, thời gian tập trung để giải quyết công tác Đảng bị ít đi, làm ảnh hưởng phần nào với vai trò lãnh đạo toàn diện của người đứng dầu. Do áp lực công việc của “hai chức danh”, chế độ hội nghị, họp của Huyện ủy, UBND huyện và các ngành nhiều, mời đích danh Bí thư Đảng ủy hoặc Chủ tịch UBND xã, cũng gây không ít khó khăn trong vai trò lãnh đạo và điều hành, nhất là đối với những xã loại 2 chỉ có 1 Phó Chủ tịch UBND xã.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn