Xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Cập nhật ngày: 23/11/2021 04:56:46

http://baodongthap.com.vn/database/video/20211123045832dt2-2.mp3

ĐTO - Qua 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực các lĩnh vực. Cơ cấu nội ngành nông nghiệp được chuyển đổi theo hướng gia tăng tỷ trọng những sản phẩm có giá trị phù hợp với nhu cầu của thị trường, theo hướng tăng lợi nhuận, chất lượng và sức cạnh tranh. Mô hình Hội quán đã tạo xu hướng mới trong hợp tác sản xuất, làm nền tảng để phát triển và nâng cao chất lượng kinh tế tập thể, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của nông dân, chuyển đổi từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, tiếp cận khoa học và công nghệ mới vào sản xuất.


Huyện Tháp Mười tập trung xây dựng để đạt chuẩn huyện NTM nâng cao

Giai đoạn 2015 - 2020, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng trưởng bình quân 3,57%/năm, chiếm 34,54% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh; thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn năm 2020 đạt 47,02 triệu đồng/người, gấp 1,58 lần so với năm 2015. Hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận chính sách hỗ trợ để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, tạo điều kiện cho nhiều hộ thoát nghèo, cải thiện điều kiện sống. Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2015 - 2020 giảm bình quân 1,62%/năm, thu nhập bình quân hộ nghèo đến cuối năm 2020 tăng 2,01 lần so với năm 2015. Bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới theo hướng văn minh, hiện đại; ý thức tự lực, hợp tác của người dân, cộng đồng dân cư ngày càng nâng cao rõ nét. Tuy nhiên, khu vực nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là nông thôn vùng biên giới, thu nhập của người dân nông thôn chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường cục bộ...

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, Tỉnh ủy (khóa XI) đã xây dựng và ban hành Kết luận về tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025. Theo đó, tỉnh xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phù hợp với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, phát triển bền vững, góp phần đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Phát triển nông nghiệp hàng hóa, tập trung, quy mô lớn theo hướng hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Tiếp tục phát triển các sản phẩm chủ lực (lúa, cá tra, hoa kiểng, xoài) và các ngành hàng có tiềm năng (sen, nhãn, quýt hồng, chăn nuôi vịt, heo, bò,...), hình thành các vùng chuyên canh nông sản hàng hóa chất lượng cao, quy mô lớn đạt tiêu chuẩn phổ biến về an toàn thực phẩm, gắn với chỉ dẫn địa lý, mã vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Phát triển, tổ chức lại thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước. Chú trọng hệ thống sản xuất theo lợi thế sinh thái, phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ gắn với ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, nâng cao năng lực thống kê, dự báo thông tin thị trường, công khai về sản phẩm, dịch vụ khoa học, công nghệ và chính sách phục vụ sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến để cải thiện môi trường kinh doanh.

Qua đó, về xây dựng NTM phấn đấu đến năm 2025, tỉnh có 90% xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 30% xã NTM đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% xã NTM nâng cao đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có thêm 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện NTM và 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao; có 98% dân cư nông thôn sử dụng nước sạch. Đối với tái cơ cấu ngành nông nghiệp phấn đấu đến năm 2025 tăng trưởng khu vực nông - lâm - thủy sản bình quân 3,5%/năm. Tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm dưới 40% trong tổng số lao động xã hội; thu nhập người dân nông thôn tăng 1,6 lần so với năm 2020 (tương đương 75,2 triệu đồng/năm). Phấn đấu thành lập mới 35 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Riêng vấn đề giảm nghèo, quyết tâm giảm bình quân tỷ lệ hộ nghèo là 1%/năm và đến năm 2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025).

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn