Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành để vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở

Cập nhật ngày: 14/05/2023 05:59:06

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” năm 2023 (sau đây viết gọn là Đề án 1371).


Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án 1371, tổ chức triển khai thực hiện đúng quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; sát với tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị quân đội, các sở, ngành, địa phương và đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật; hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án đề ra.

Đồng thời xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng; tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nắm được chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân.

Căn cứ kế hoạch, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) chủ trì, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của các sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố tổ chức thực hiện. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện ở cấp mình và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện...

Nhật Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn