Bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 90 đảng viên mới

Cập nhật ngày: 28/08/2013 06:18:09

Ngày 26/8, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2013. Tham gia lớp bồi dưỡng có 90 học viên là đảng viên dự bị của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.


Các đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị

Trong thời gian 7 ngày, các học viên sẽ được học tập và nghiên cứu 9 chuyên đề với các nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tìm hiểu mô hình tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; chương trình rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

Được biết từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã mở 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới với trên 270 học viên tham dự.

N.A

Gửi bình luận của bạn