Giám sát tổ chức đảng và đảng viên, góp phần phòng ngừa vi phạm

Cập nhật ngày: 12/02/2014 04:11:15

Để theo dõi, nắm sát tình hình hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên, năm 2013, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã phân công thành viên ủy ban và cán bộ kiểm tra tham dự thường xuyên các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp và cấp dưới. Kết quả theo dõi, giám sát thường xuyên việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng; chức trách nhiệm vụ được giao; giữ gìn đạo đức, lối sống của cán bộ và đảng viên đã kịp thời phát hiện, góp ý chấn chỉnh ngay những thiếu sót, khuyết điểm góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Năm qua, UBKT các cấp trong tỉnh giám sát theo chuyên đề 227 đảng viên, tăng 48 đảng viên so với năm 2012. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy giám sát 3 đảng viên (2 tỉnh ủy viên và 1 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý). Nội dung giám sát gồm: Việc thực hiện tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Kết quả phần lớn đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung giám sát, song phát hiện 1 trường hợp đảng viên có dấu hiệu vi phạm phải chuyển qua kiểm tra theo quy trình.

Giám sát chuyên đề 284 tổ chức đảng cấp dưới, tăng 40 tổ chức đảng. Nội dung giám sát như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình; thực hiện nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; quy chế làm việc của cấp ủy; công tác cán bộ... Toàn tỉnh có 15/17 UBKT cấp huyện và tương đương thực hiện giám sát theo chuyên đề đối với đảng viên và 16/17 UBKT cấp huyện và tương đương thực hiện giám sát theo chuyên đề đối với tổ chức đảng.

Nhìn chung, công tác giám sát được UBKT các cấp quan tâm chú trọng, số tổ chức đảng và đảng viên được giám sát đều tăng, đồng thời chất lượng và hiệu quả các cuộc giám sát cũng được nâng lên. Qua giám sát, UBKT các cấp đã ghi nhận những ưu điểm, mặt mạnh của các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát. Đồng thời kịp thời cảnh báo, nhắc nhở việc chấn chỉnh, phòng ngừa những hạn chế, khuyết điểm có thể xảy ra đối với đối tượng được giám sát lẫn các đối tượng chưa được giám sát.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn