Huyện Tháp Mười

Xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Cập nhật ngày: 10/01/2014 06:09:49

Thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị khóa VIII và Kết luận số 33 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy khóa VIII về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là doanh nghiệp tư nhân) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 35 và triển khai, quán triệt cho các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy; phân công một số đồng chí trong BTV Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo và tiếp cận với chủ doanh nghiệp nắm tình hình, vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp và người lao động vào Đảng, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp tư nhân.

Tính đến tháng 12/2013, toàn huyện có 179 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, trong đó có 1 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong tổng số doanh nghiệp ngoài quốc doanh, có 1 doanh nghiệp có trên 2.000 lao động (Công ty Tỷ Thạc), 1 doanh nghiệp có 50 lao động (cơ khí Phan Tấn) và 177 doanh nghiệp có dưới 50 lao động.

BTV Huyện ủy lãnh đạo các Đảng ủy xã, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp trong việc hình thành tổ chức đảng, từng bước định hướng cho doanh nghiệp thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cùng với chủ doanh nghiệp chăm lo phát triển doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, đủ sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế thế giới. Kết quả đã kết nạp được 1 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân (Doanh nghiệp tư nhân Hải Vân), đưa 6 quần chúng tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (Công ty Du lịch Đồng Tháp Mười).

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở khu vực ngoài quốc doanh được các cấp ủy, Liên đoàn Lao động huyện quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều công đoàn cơ sở được thành lập, tập hợp đông đảo người lao động khu vực kinh tế ngoài quốc doanh vào tổ chức. Kết quả đã thành lập được 4 công đoàn cơ sở, chiếm 12,5%, với tổng số 56 công đoàn viên. Các công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp có quan tâm chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và công nhân lao động thông qua việc ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Hàng năm có khoảng 75% công nhân lao động tham gia ký kết hợp đồng lao động; tỷ lệ công nhân lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt trên 75%.

Tuy nhiên vẫn còn một số cấp ủy, đoàn thể, chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức đảng, đoàn thể ở các doanh nghiệp trong tình hình hiện nay nên còn ngán ngại và lúng túng trong xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân. Một số chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động không muốn thành lập tổ chức đảng, đoàn thể hoặc tìm cách hạn chế hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể; có nơi chưa thật sự quan tâm tạo điều kiện cho tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động.

Trong thời gian tới, BTV Huyện ủy Tháp Mười tiếp tục quán triệt tinh thần Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị khóa VIII, tăng cường xây dựng tổ chức đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở những doanh nghiệp ổn định về sản xuất - kinh doanh có đông lao động; đẩy mạnh các hoạt động, sinh hoạt, tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết tập hợp thanh niên, người lao động vào tổ chức, bồi dưỡng kết nạp đoàn viên, chăm lo bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Trần Lê Sơn Tra

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn