Tam Nông

Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Cập nhật ngày: 18/12/2013 03:39:25

Đảng bộ huyện Tam Nông xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết số 12 - Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4), nhất là việc khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy tiến hành các cuộc KTGS đối với tổ chức Đảng cấp dưới trong tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cũng như thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Công tác KTGS ở huyện Tam Nông gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn và nghiêm túc, quá trình kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đã phát hiện và làm rõ một số sai phạm, giúp các đơn vị, địa phương đưa ra những giải pháp thiết thực, nhằm khắc phục khuyết điểm, vi phạm đã được kết luận, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, ổn định tình hình ở địa phương.

Trong năm nay, UBKT Huyện ủy kiểm tra 1 chi bộ và 3 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. UBKT các cấp cũng đã tiến hành kiểm tra 15 tổ chức Đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; 3 tổ chức Đảng cấp dưới trong việc thi hành kỷ luật. UBKT Huyện ủy tiến hành giám sát theo chuyên đề 6 tổ chức Đảng (tăng 3 tổ chức Đảng so với năm 2012) và 5 đảng viên. UBKT Đảng ủy cơ sở tiến hành giám sát 6 chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cùng với các đồng chí thành viên Tổ giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát thường xuyên đối với 54/54 chi, đảng bộ trực thuộc; kiểm tra 9 tổ chức Đảng. UBKT Huyện ủy còn tham mưu cấp ủy thực hiện giám sát chuyên đề đối với 20 tổ chức Đảng xoay quanh một số nội dung như việc lãnh đạo thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới; cụ thể hóa Chương trình hành động của Huyện ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện năm 2013... UBKT Đảng ủy tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện giám sát 50 chi bộ và kiểm tra 60 chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

Qua KTGS, tổng số đảng viên vi phạm thi hành kỷ luật là 38 đồng chí (chiếm 1,39% tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ), tăng 57,89% so với năm 2012. Trong đó có 1 đồng chí Huyện ủy viên, 3 đồng chí đảng ủy viên, 1 đồng chí chi ủy viên. Các đồng chí vi phạm ở một số nội dung: chấp hành không nghiêm chỉ thị, nghị quyết; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đạo đức lối sống; tham nhũng lãng phí và làm mất thẻ Đảng. Đây là những kết quả cụ thể, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ huyện Tam Nông trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Theo đồng chí Bùi Văn Bình - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tam Nông, công tác KTGS được thực hiện đúng quy trình, quy định, có trọng tâm. Chất lượng KTGS được nâng lên; xử lý vi phạm kịp thời, nghiêm minh. Trong năm, không có trường hợp đảng viên vi phạm khiếu nại về kỷ luật Đảng. Thời gian tới, UBKT tập trung kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, trọng tâm là công tác thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã kết luận sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình; tiếp tục KTGS việc thực hiện các thông báo, kết luận, quyết định sau KTGS. UBKT các cấp chủ động hơn trong phát hiện tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; phối hợp xem xét những vấn đề liên quan đến tham nhũng, tiêu cực và trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn