Làm tốt công tác kết nạp đảng viên gắn với nâng cao chất lượng đảng viên

Cập nhật ngày: 04/11/2013 05:54:42

Xác định công tác kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết của Đại hội IX Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp về công tác kết nạp đảng viên, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Từ đó, công tác kết nạp đảng viên từ đầu nhiệm kỳ đạt kết quả cao. Tính đến ngày 15/9/2013, toàn Đảng bộ kết nạp được 10.614 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 49.481 đồng chí, chiếm 2,94% so với dân số.


Lễ kết nạp đảng viên mới của Đảng ủy Công ty TNHH MTV
Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Ảnh: BMC)

Đánh giá trong Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh thì nhiều khả năng sẽ đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên vào cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ đảng viên chiếm từ 3% trở lên so với dân số. Tuy nhiên, số lượng đảng viên kết nạp hàng năm có xu hướng giảm dần, năm 2012 giảm 9,97% so với năm 2011; 6 tháng đầu năm 2013 giảm 27,27% so với 6 tháng đầu năm 2012. Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng đảng viên chưa được quan tâm đúng mức, tình trạng đảng viên bị khai trừ, xóa tên, cho ra khỏi Đảng thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng.

Để thực hiện tốt hơn công tác kết nạp đảng viên và công tác quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác kết nạp đảng viên thời gian qua. Song song với việc phấn đấu kết nạp đủ số lượng để đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh đề ra, các cấp ủy phải chú trọng nâng cao chất lượng và bảo đảm cơ cấu hợp lý trong số đảng viên mới kết nạp, xác định đây là tiêu chí quan trọng nhất để xem xét; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, định hướng cho quần chúng cảm tình Đảng có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, khi được kết nạp vào Đảng phải tiếp tục rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, giữ gìn phẩm chất, tư cách đảng viên, thực hiện tốt Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XI gắn với tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động phong trào hành động cách mạng để phát hiện, lựa chọn những quần chúng thật sự tiêu biểu, ưu tú và có kế hoạch bồi dưỡng nhận thức về Đảng; tăng cường giáo dục đoàn viên, hội viên, quần chúng tự giác rèn luyện hoàn thiện bản thân, phấn đấu trở thành quần chúng ưu tú để được giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên kết hợp với nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, trong đó tập trung đối với các đảng viên mới kết nạp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên trong giai đoạn mới; coi công tác kết nạp Đảng là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giúp cho quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về Đảng, trên cơ sở đó củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, hướng về Đảng và phấn đấu trở thành đảng viên.

Đồng Dao

Gửi bình luận của bạn