Rèn luyện phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng viên

Cập nhật ngày: 04/10/2013 04:18:10

Ban Thường vụ Thành ủy Cao Lãnh đã tập trung lãnh đạo triển khai và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng. Đặc biệt, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị cũng như đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng.

Thông qua học tập các chuyên đề, cán bộ, đảng viên của thành phố Cao Lãnh có nhận thức cao về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo gương Bác, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, hàng ngày và làm cơ sở để xây dựng ý chí phấn đấu trong công tác, rèn luyện đạo đức, lối sống trong sinh hoạt của mình; cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sống cần, kiệm, liêm, chính, có tinh thần lao động sáng tạo, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, giải quyết tốt mối quan hệ giữa cá nhân với tập thể, với đồng nghiệp và nhân dân.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cấp ủy, cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết số 12 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”. Từ đó, hầu hết cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên đều xác định tầm quan trọng của Nghị quyết, thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận những thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân. Sau đó, đề ra giải pháp khắc phục phù hợp với điều kiện thực tế để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Ban Thường vụ thành ủy Cao Lãnh, vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu chưa cụ thể và chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ của mình. Sự chuyển biến trong nhận thức đến hành động chưa tích cực, có nơi cán bộ lãnh đạo chưa thể hiện hết trách nhiệm và vai trò gương mẫu của người đứng đầu địa phương, đơn vị; chưa thật sự mạnh dạn trong phát biểu, đóng góp xây dựng nội bộ nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn