Hiệu quả của việc xây dựng quy chế làm việc ở chi bộ khóm, ấp

Cập nhật ngày: 18/09/2013 04:24:55

Thực hiện Quy định số 10-QĐ/TU, 11-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ của chi bộ khóm, ấp trực thuộc đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn, Ban Thường vụ Thành ủy Cao Lãnh chỉ đạo các cấp ủy cơ sở triển khai, hướng dẫn và tổ chức thực hiện đối với 69 chi bộ khóm, ấp trực thuộc đảng ủy cơ sở xã, phường, đồng thời chỉ đạo các chi bộ khóm, ấp rà soát điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của chi bộ phù hợp với quy định, đến nay có 100% chi bộ khóm, ấp đã sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc.

Các chi bộ khóm, ấp căn cứ vào quy chế làm việc của chi bộ, lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt Nghị quyết đại hội của chi bộ. Lãnh đạo đảng viên, nhân dân thực hiện đạt hiệu quả cao trong lao động, sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ.

Việc xây dựng quy chế làm việc của chi bộ khóm, ấp đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo có hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện tốt để đảng viên, nhân dân cùng tham gia đóng góp vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách của địa phương theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

Đồng thời, tạo điều kiện để nhân dân có thể tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng và phát triển nông thôn theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", tham gia các hoạt động thực hiện chính sách an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, hạn chế các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trên địa bàn. Qua đó, các chi bộ chỉ đạo Ban nhân dân khóm, ấp xây dựng khế ước để nhân dân tham gia vào hoạt động giám sát việc chấp hành, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương.

Căn cứ vào quy chế làm việc của chi bộ, các chi hội đoàn thể khóm, ấp hoàn thành tốt việc lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của các chi bộ khóm, ấp theo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn thành phố Cao Lãnh góp phần nâng cao vai trò hoạt động của chi ủy, chi bộ đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là việc "Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Từ đó giúp đảng viên chi bộ và nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm của mình đối với địa phương; nâng cao nhận thức đối với âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; vai trò của đảng viên và nhân dân trong việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nhất là sự đóng góp thiết thực của nhân dân đối với các chủ trương của địa phương; thẳng thắn đóng góp đối với người đứng đầu địa phương, góp phần tích cực trong công tác phê bình, tự phê bình, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân của cán bộ, đảng viên ở địa phương.

Nhìn chung, việc thực hiện quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Thành ủy Cao Lãnh quan tâm, chỉ đạo triển khai đến từng chi bộ khóm, ấp và đảng viên thông suốt; đồng thời việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ theo quy chế làm việc đã giúp chi bộ khóm, ấp nâng cao vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời cho Ban nhân dân, Tổ dân vận, Ban công tác mặt trận, đoàn thể khóm, ấp một cách hiệu quả. Thông qua các tổ chức này chi bộ kịp thời phản ánh về trên những vấn đề xảy ra tại địa phương, những nguyện vọng của nhân dân, là cầu nối có hiệu quả giữa nhân dân, cấp ủy cấp trên.

Trần Lê Sơn Tra

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn