Lai Vung

Đưa phong trào khóm, ấp không có gia đình sinh con thứ 3 vào nghị quyết của các cấp ủy đảng

Cập nhật ngày: 04/10/2013 04:19:35

Theo UBND huyện Lai Vung, việc phát động phong trào khóm, ấp không có gia đình sinh con thứ 3 trở lên ở một số địa phương chưa rộng rãi, thiếu thường xuyên, một số xã, thị trấn chưa quan tâm việc sơ kết đánh giá phong trào hằng năm để bổ sung giải pháp thực hiện.

Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao (năm 2012: 6,04%, 8 tháng năm 2013: 9,10%), tỷ lệ khóm, ấp không có gia đình sinh con thứ 3 trở lên đạt thấp (năm 2012 đạt 23,94%).

Nguyên nhân là do đội ngũ cán bộ làm công tác dân số ở cơ sở chất lượng không đều, lực lượng cộng tác viên khóm, ấp chưa đủ số lượng, công tác truyền thông tư vấn cho người dân chưa thật sự đều khắp các địa bàn dân cư, đặc biệt, ý thức gia đình ít con của các cặp vợ chồng chưa bền vững, nhất là tập quán sinh con trai để nối dõi tông đường. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho tỷ lệ sinh còn thứ 3 trở lên tăng trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

Để phong trào khóm, ấp không có gia đình sinh con thứ 3 trở lên đạt kết quả cao, góp phần hoàn thành các mục tiêu trong kế hoạch thực hiện Chiến lược Dân số-Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2015 của huyện, các cấp, ngành, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tích cực thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), đặc biệt là việc tuyên truyền vận động không sinh con thứ 3 trở lên đối với các hộ gia đình ở khu vực dân cư.

Huyện ủy Lai Vung cũng đã có văn bản yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác DS-KHHGĐ. Theo đó, phải đưa công tác DS-KHHGĐ vào nghị quyết lãnh đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát; xác định đây là một trong những tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chi, đảng bộ. Đồng thời, đưa chính sách DS-KHHGĐ vào quy ước của khóm, ấp nhằm nâng cao hiệu quả phong trào khóm, ấp không có gia đình sinh con thứ 3 trở lên, góp phần duy trì mức sinh thấp, ổn định dân số và nâng cao chất lượng dân số.

Thông qua đó, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người, mọi gia đình và toàn xã hội.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn