Thị ủy Hồng Ngự

Cơ bản khắc phục được 8 nội dung sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Cập nhật ngày: 13/11/2013 04:10:52

Qua đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy Hồng Ngự xác định 8 nội dung về hạn chế, khuyết điểm cần tổ chức thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Để khắc phục có hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm trên, BTV Thị ủy Hồng Ngự xây dựng kế hoạch về khắc phục hạn chế, khuyết điểm với các nhóm giải pháp sát với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Theo đó, công tác nhận xét, đánh giá chất lượng đảng viên và phân loại tổ chức cơ sở đảng đi vào nề nếp, đúng thực chất; công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo đúng quy trình, nhất là đảm bảo về trình độ (chính trị, chuyên môn), độ tuổi; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, thẩm quyền trách nhiệm người đứng đầu; tập trung khắc phục những bất cập và chồng chéo trong thi hành công vụ; chú trọng công tác giáo dục giáo dục chính trị, tư tưởng cho cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đồng thời phân công các đồng chí trong Thường trực Thị ủy, lãnh đạo các Ban, cơ quan Thị ủy, ngành liên quan giúp BTV Thị ủy theo dõi, kiểm tra việc khắc phục theo các nội dung đã đề ra, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện trước BTV và Thị ủy để tiếp tục chỉ đạo thực hiện. Đến nay, Thị ủy Hồng Ngự cơ bản khắc phục 8/8 nội dung được cho là những hạn chế, khuyết điểm sau hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân BTV Thị ủy theo Nghị quyết số 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Theo Thị ủy Hồng Ngự, 8 nội dung cơ bản được khắc phục như: Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng được quan tâm đổi mới, từng bước khắc được tình trạng rập khuôn, sao chép trong việc xây dựng kế hoạch cũng như cụ thể hóa nghị quyết và chỉ thị của cấp trên. Rà soát, báo cáo đảng viên là cán bộ chủ chốt làm kinh tế tư nhân được thực hiện nghiêm túc, trung thực; Công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ thực hiện đúng quy trình; Chất lượng sinh hoạt chi bộ có cải tiến, đặc biệt là nội dung sinh hoạt có trọng tâm, trọng điểm... tạo được chuyển biến quan trọng về công tác xây dựng Đảng ở địa phương.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn