Huyện Cao Lãnh

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc và đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng

Cập nhật ngày: 09/05/2014 05:01:15

Qua triển khai, quán triệt chương trình hành động về nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ đến năm 2015, các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn huyện Cao Lãnh đã phát huy sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đặc biệt, các cấp ủy lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, đảm bảo lãnh đạo toàn diện về công tác chính trị, tư tưởng; rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ mang lại hiệu quả đáng ghi nhận.

Theo đó, các cấp ủy luôn coi trọng việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, thực hiện đúng quy chế làm việc và các nguyên tắc sinh hoạt của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện đã triển khai thực hiện chế độ chất vấn trong Đảng tại các kỳ hội nghị BCH, đồng thời chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện chế độ chất vấn và trả lời chất vấn (nội dung trả lời đầy đủ, ngắn gọn, rõ ràng) theo đúng quy định của Bộ Chính trị. Việc cụ thể các nghị quyết của Đảng, chương trình, kế hoạch của cấp ủy trên kịp thời, cụ thể hơn, từng bước đi vào trọng tâm trọng điểm, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả, điều chỉnh, bổ sung giải pháp thực hiện bảo đảm sát với tình hình thực tế của địa phương.

Định kỳ hàng quý hoặc 6 tháng trong năm, các đơn vị, địa phương đều tổ chức cho bí thư cấp ủy xã, thị trấn, Bí thư Huyện ủy tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, chính quyền huyện đối thoại trực tiếp với nhân dân trên sóng phát thanh và tổ chức điểm nghe ở các xã, thị trấn được dư luận đồng tình, ủng hộ. Qua đó, mối quan hệ giữa tổ chức Đảng và nhân dân gắn bó hơn; trách nhiệm của các ngành các cấp được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ huyện.

Công tác kiện toàn tổ chức, cán bộ các cơ quan tham mưu cấp uỷ, chính quyền và tổ chức chính trị xã hội được tập trung lãnh đạo theo hướng chuẩn hoá, tăng cường cán bộ nữ, cán bộ trẻ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng các kỳ họp của cấp ủy từng bước được nâng lên, duy trì các chế độ thỉnh thị báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng, chính sách đại đoàn kết dân tộc, xử lý đúng đắn, kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Để tăng cường công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lãnh đã ban hành văn bản quy định quan hệ công tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể huyện với tập thể lãnh đạo cấp ủy cơ quan, ngành huyện, các ban và cơ quan Huyện ủy, cấp ủy xã, thị trấn; phối hợp giữa lực lượng vũ trang - các đoàn thể trong công tác vận động quần chúng; phối hợp giữa chính quyền và MTTQ, đoàn thể các cấp tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngọc Tâm

Gửi bình luận của bạn