Lai Vung chú trọng công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Cập nhật ngày: 02/04/2014 04:32:32

Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI được các cấp uỷ trong huyện Lai Vung thực hiện chặt chẽ, góp phần khắc phục tốt những hạn chế, khuyết điểm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Năm 2013, số tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá chất lượng là 55 chi, Đảng bộ, đạt 100% tổng số chi, Đảng bộ cơ sở trong huyện. Kết quả đánh giá có 50 chi, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, chiếm 91%, tăng 17,3% so với năm 2012. Trong đó có 10 chi, Đảng bộ đạt “trong sạch vững mạnh” tiêu biểu và 5 chi, Đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi, Đảng bộ cơ sở yếu kém. Đối với chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, có 192/206 chi bộ được đánh giá đạt trong sạch vững mạnh, chiếm 93,2%, tăng 3,98% so với năm 2012. Về đánh giá chất lượng đảng viên, số đảng viên được đánh giá là 3.201/3.383 đồng chí, kết quả đánh giá có 2.950 đồng chí đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 357 đồng chí đạt đảng viên đủ từ cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhìn chung, công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2013, trên địa bàn huyện có sự chuyển biến tích cực về số lượng và chất lượng; các cấp ủy Đảng có sự quan tâm, chú ý nâng cao về chất, đánh giá đúng thực chất theo hiệu quả của từng cán bộ, đảng viên và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, theo Ban Thường vụ Huyện ủy Lai Vung, việc đánh giá chất lượng cơ sở đảng và đảng viên của cấp trên đối với cấp dưới cần kịp thời, đầy đủ và chính xác hơn; các chi, Đảng bộ cơ sở cần nắm vững các hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của cấp trên; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của cấp dưới; công tác đánh giá, nhận xét các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phải công tâm, khách quan, không được nể nang; phải bám sát và thực hiện được nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và đia phương.

Năm 2014, Ban Thường vụ Huyện ủy Lai Vung đề nghị các chi, Đảng bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên gắn với việc đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết 12 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XI; phát huy dân chủ, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình; kiên quyết khắc phục tư tưởng chạy theo thành tích...

Phúc Hiền

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn