Thành phố Sa Đéc

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

Cập nhật ngày: 17/02/2014 03:55:07

Năm 2013, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch từ đó nội dung và đối tượng kiểm tra giám sát đã đi vào trọng tâm, trọng điểm.

Trong năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp phối hợp với các tổ chức cơ sở đảng liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp kiểm tra, giám sát 42 tổ chức đảng và 2.569 lượt đảng viên. Nội dung kiểm tra giám sát trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, quy chế làm việc, phẩm chất, đạo đức lối sống; việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XI.

Qua kiểm tra, phần lớn các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành tốt các nội dung. Tuy nhiên, có 2 tổ chức đảng vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật và có 16 đảng viên bị xử lý kỷ luật, chiếm 0,48% so với tổng số đảng viên của toàn thành phố. Trong đó, khiển trách 7, cảnh cáo 1, cách chức 1 và khai trừ 7. Ngoài ra đã tiến hành kiểm tra giám sát chuyên đề đối với 13 chi, đảng bộ cơ sở và 12 đảng viên. Kết quả, các tổ chức và đảng viên đều chấp hành tốt các nội dung giám sát, không có trường hợp nào chuyển sang kiểm tra có dấu hiệu vi phạm.

Năm 2014, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát và sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình hành động của Thành ủy, tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo đảng viên và tổ chức đảng, nhất là những đơn thư tố cáo có liên quan đến cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm kịp thời, đúng tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm đúng với phương châm, nguyên tắc và thủ tục thi hành nhằm từng bước xây dựng các tổ chức cơ sở đảng thật trong sạch, vững mạnh.

Thanh Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn