Chuyển biến tích cực từ cán bộ, đảng viên đến người dân

Cập nhật ngày: 17/02/2014 04:37:02

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Tháp Mười đã mang lại nhiều kết quả quan trọng, phong trào tự giác làm theo rộng khắp, đi vào chiều sâu và tác động mạnh mẽ vào đời sống xã hội trên tất cả các lĩnh vực.


Đường nông thôn ở huyện Tháp Mười được thực hiện theo
phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”

Kinh tế của huyện đạt mức tăng trưởng khá cao. Nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, tăng năng suất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa và giảm giá thành; kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp từng bước được hoàn thiện, nhiều trạm bơm điện được xây, cơ giới hóa phát triển nhanh. Đặc biệt, mạng lưới đô thị trên địa bàn được xây dựng và phát triển mạnh, nhất là năm 2013 xã Trường Xuân được công nhận đô thị loại V. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo có bước phát triển cả về cơ sở vật chất, chất lượng dạy và học, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp hàng năm đều tăng, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm, số học sinh tốt nghiệp các cấp học được giữ vững. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được duy trì và phát triển; đời sống của gia đình chính sách được hỗ trợ kịp thời, công tác bảo trợ xã hội và an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo được các ngành, các địa phương phối hợp triển khai có hiệu quả. Đến cuối năm 2013, huyện còn 1.420 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,21% so với tổng số hộ dân trên địa bàn.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội có bước chuyển biến tích cực, kiện toàn về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân; tập trung phát triển, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử và đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không ngừng nâng lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch cũng được thực hiện khá tốt, công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc; chất lượng đảng viên ngày được nâng lên gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đáng ghi nhận là việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong nhân dân đã trở thành việc làm thường xuyên rộng khắp trong xã hội thông qua các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Điển hình như việc tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, thắp sáng đường quê, làm lộ đan nông thôn, xây dựng nhiều cầu bê tông kiên cố (nhân dân đóng góp xây dựng cầu dây văng Công Đức ở ấp Mỹ Tây 1, xã Mỹ Quý bắc ngang kênh Nguyễn Văn Tiếp với số tiền trên 1 tỷ đồng; cán bộ về hưu tâm huyết với công tác xã hội tích lũy lương hưu hàng tháng bắc 1 cây cầu bê tông nông thôn hơn 200 triệu đồng tại xã Mỹ Hòa; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” tiếp tục có hiệu quả và thu hút nhân dân tham gia đã trở thành phong trào cách mạng ở địa phương học tập và làm theo lời Bác).

Thông qua nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực đã tạo ý thức sâu sắc trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện tích cực việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phương châm “Học đi đôi với hành, nói đi đôi với làm”.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn