Huyện ủy Tháp Mười

Chú trọng công tác xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 26/02/2014 04:31:22

Năm 2013 mặc dù bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn đã phần nào tác động đến công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, nhất là tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tuy nhiên với sự quyết tâm cao và bằng giải pháp tích cực, cách làm mới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười đã lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là từ sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Nét nổi bật là Huyện ủy đã kịp thời cụ thể hóa và tổ chức học tập, triển khai, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XI) cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai nghiêm túc, sâu rộng, kịp thời việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2013 theo hướng cụ thể, thiết thực, chú trọng nội dung “làm theo Bác”. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã lồng ghép sinh hoạt chuyên đề về tấm gương của Bác từ những việc làm cụ thể liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã mang lại kết quả tích cực, làm chuyển biến về nhận thức, nâng cao ý thức tự tu dưỡng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Thực hiện quy chế Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy đảng tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo thực hiện tốt việc tổ chức cho các đồng chí Thường trực Huyện ủy đối thoại, tiếp xúc với nhân dân các xã, thị trấn; chỉ đạo các Đảng ủy xã, thị trấn duy trì và thực hiện nghiêm việc đối thoại giữa Bí thư cấp ủy với nhân dân.

Về công tác đào tạo cán bộ, đã khắc phục được tình trạng nể nang, dàn đều và cử cán bộ theo yêu cầu của người học, gắn việc đào tạo với công tác bố trí, sử dụng cán bộ. Kết quả, năm 2013 huyện đã đưa đi đào tạo, bồi dưỡng 104 đồng chí, góp phần chuẩn hoá đội ngũ cán bộ của huyện. Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm túc, từng bước đi vào thực chất. Qua thực hiện đã khắc phục cơ bản những hạn chế, khuyết điểm sau đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Bên cạnh đó, công tác xây dựng đội ngũ đảng viên được chú trọng về số lượng, cơ cấu và độ tuổi, đặc biệt công tác kết nạp đảng viên luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện tốt. Kết quả, trong năm đã kết nạp được 349 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện lên 3.906 đảng viên, chiếm 2,85% dân số.

Hướng tới, Huyện ủy Tháp Mười tiếp tục thực hiện Nghị quyết 16 của Hội nghị Trung ương 5 khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết số 22 của Hội nghị Trung ương 6 khóa X về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo Nghị quyết 14 của Hội nghị Trung ương 5 khóa X. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp. Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tăng cường quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, các điển hình tiên tiến trong lao động, học tập; nghiên cứu các mô hình mới mang lại hiệu quả thiết thực.

T.Minh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn