Công tác cải cách hành chính thực hiện đạt kết quả khá tốt

Cập nhật ngày: 01/06/2020 05:45:32

ĐTO - Trong 2 ngày 28 và 29/5, Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đến kiểm tra tại 4 địa phương là TX.Hồng Ngự và 3 huyện: Hồng Ngự, Tam Nông, Tân Hồng.


Thành viên Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh kiểm tra tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tam Nông

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, nhìn chung công tác CCHC được UBND cấp huyện, cấp xã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả khá tốt. 4 tháng đầu năm 2020, hầu hết các nhiệm vụ CCHC đã được triển khai bảo đảm nội dung và tiến độ theo kế hoạch đề ra. Tất cả các đơn vị đã triển khai thực hiện phần mềm quản lý văn bản mới, đẩy mạnh thực hiện phần mềm một cửa điện tử.

Cải cách thể chế được các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện, chất lượng văn bản từng bước được nâng lên, không có văn bản ban hành trái quy định của pháp luật. Các cơ quan, đơn vị thực hiện khá tốt việc áp dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý, điều hành và giải quyết công việc hành chính liên quan đến tổ chức và công dân, góp phần giảm thời gian và chi phí đi lại cho người dân, nhất là phần mềm một cửa điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, các địa phương được kiểm tra vẫn còn một số hạn chế: nhiều địa phương thực hiện chưa kịp thời việc cập nhật và niêm yết công khai thủ tục hành chính (TTHC); số lượng TTHC đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa ở cấp huyện nhiều nơi còn thấp so TTHC do UBND tỉnh công bố; việc giải quyết TTHC có lĩnh vực còn chậm, nhất là lĩnh vực đất đai; công tác xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống theo Chỉ thị 35/CT-TTg còn chậm; một số văn bản điện tử phát hành chưa ký số 2 lớp theo đúng quy định; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3 còn hạn chế.

Tại huyện Tam Nông, Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh ghi nhận địa phương có nhiều nỗ lực trong việc triển khai công tác CCHC. Đa số hồ sơ, thủ tục thực hiện được giải quyết đúng theo quy định. Từ đầu năm đến nay, huyện Tam Nông đã duy trì và triển khai hiệu quả nhiều mô hình, sáng kiến hỗ trợ người dân thực hiện các TTHC. Nổi bật là mô hình “Ngày không hẹn” của UBND xã Phú Ninh; mô hình “Chứng thực lưu động” của UBND xã Phú Cường; mô hình “Hẹn ngày, giờ giải quyết hồ sơ TTHC tại nhà”của UBND xã Phú Hiệp.

Bên cạnh đó, Tam Nông vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót về hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm còn nhiều; công tác xử lý tài liệu tồn đọng, chất đống chậm (số liệu hồ sơ tồn đọng hơn 1.300m).

Tại huyện Tân Hồng, công tác CCHC và giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân từng bước thay đổi theo hướng tiến bộ, ngày càng tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Nhiều sáng kiến, giải pháp, cách làm mới trong CCHC đã được thực hiện như thành lập “Đội thanh niên tình nguyện” đến các khóm, ấp hướng dẫn người dân thực hiện quy trình TTHC trực tuyến mức độ 3. Tuy nhiên, tình trạng hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm vẫn còn xảy ra; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3 còn hạn chế; một số văn bản điện tử chưa thực hiện ký số 2 lớp.

Qua kiểm tra thực tế công tác CCHT tại huyện Hồng Ngự và TX.Hồng Ngự cho thấy, từ đầu năm đến nay, lãnh đạo 2 địa phương đã tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác CCHC, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong triển khai các hoạt động CCHC nên công tác CCHC ở địa phương chuyển biến theo hướng tích cực. Hồ sơ, TTHC giải quyết đúng hẹn cho người dân tỷ lệ tăng hơn trước. Tuy nhiên, công tác CCHC ở 2 địa phương vẫn còn một số hạn chế như: Việc giải quyết hồ sơ tồn đọng còn chậm; tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận và xử lý trực tuyến mức độ 3,4; tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp.

Ông Trần Minh Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh đề nghị, các địa phương quan tâm khắc phục các hạn chế trong việc triển khai CCHC. Trong đó cần quan tâm hơn nữa việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, tránh để xảy ra sai sót do lỗi chủ quan trong giải quyết TTHC gây khó khăn, phiền hà cho người dân.

Đồng thời, đề nghị các địa phương thường xuyên rà soát, cập nhật, công khai đầy đủ các TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã, Trang thông tin điện tử của cấp huyện; kiểm tra thường xuyên cán bộ, công chức, viên chức tham gia quá trình giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử để tránh trường hợp hồ sơ bị trễ hẹn trên phần mềm; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân giải quyết TTHC công trực tuyến mức độ 3,4.

K.N

Gửi bình luận của bạn