Đồng Tháp: Nâng cao năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 29/04/2020 10:01:56

Sở Nội vụ Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác cải cách hành chính và công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020 đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tổ chức 3 lớp tập huấn với chuyên đề và đối tượng khác nhau. Lớp 1 với chuyên đề “Nghiệp vụ đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, xây dựng kế hoạch, báo cáo công tác cải cách hành chính” và “Nghiệp vụ điều tra xã hội học trong thực hiện cải cách hành chính” với thành phần là Chánh Văn phòng hoặc Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; công chức phụ trách công tác cải cách hành chính các sở, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND; lãnh đạo Phòng Nội vụ; công chức phụ trách công tác cải cách hành chính cấp huyện.

Lớp 2 với chuyên đề ”Công tác chỉ đạo điều hành, các mô hình hay về cải cách hành chính ở địa phương” cho đối tượng là lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn. Lớp 3 chuyên đề “Nghiệp vụ công tác thanh niên đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong tình hình hiện nay”, thành phần cấp tỉnh gồm: Chánh Văn phòng hoặc Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, công chức phụ trách công tác quản lý nhà nước về thanh niên các sở và cơ quan ngang sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; Công an tỉnh, Quân sự tỉnh; Tỉnh đoàn; cấp huyện gồm lãnh đạo Phòng Nội vụ; công chức phụ trách công tác quản lý nhà nước về thanh niên các huyện, thị xã, thành phố; cấp xã gồm cán bộ, công chức phụ trách công tác thanh niên.

Qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, năng lực công tác cho đội ngũ lãnh đạo, công chức chuyên trách cải cách hành chính và công tác quản lý nhà nước về thanh niên đối với các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách hành chính và công tác thanh niên trong tình hình mới. Công tác bồi dưỡng kiến thức được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phù hợp yêu cầu thực tiễn của tỉnh.

Minh Thùy

Gửi bình luận của bạn