Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 4 địa phương

Cập nhật ngày: 23/03/2020 05:36:41

ĐTO - Trong 2 ngày 19 và 20/3, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đến kiểm tra tại 4 địa phương là TP.Cao Lãnh và 3 huyện: Tháp Mười, Cao Lãnh, Thanh Bình.


Đoàn kiểm tra làm việc với UBND huyện Cao Lãnh

Qua kiểm tra thực tế công tác CCHC tại các địa phương cho thấy, công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện nghiêm túc; hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người dân và tổ chức đến thực hiện các TTHC; các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cũng được niêm yết đầy đủ, công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện và các xã, phường, thị trấn. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn cũng đã triển khai áp dụng phần mềm quản lý văn bản, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

Tuy nhiên, qua kiểm tra tại 4 địa phương trên, vẫn còn một số lĩnh vực hạn chế cần được quan tâm khắc phục như: tình trạng hồ sơ trễ hạn, quá hạn chưa có thư xin lỗi theo quy định; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3 còn hạn chế; chưa thực hiện ký số 2 lớp khi phát hành văn bản đi theo quy định.


Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Tháp Mười

Tại huyện Tháp Mười, phần mềm một cửa điện tử còn hồ sơ trễ hạn, quá hạn; lĩnh vực môi trường có hồ sơ quá hạn, chưa có thư xin lỗi; phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, sổ theo dõi hồ sơ trong lĩnh vực đất đai còn thiếu thông tin về thời gian, đối tượng giao nhận. Tại huyện Cao Lãnh, sổ theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ chưa đúng mẫu quy định nên chưa kiểm soát được hồ sơ trễ hạn, quá hạn; thủ tục đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư còn nhiều hồ sơ trễ hạn, không có thư xin lỗi theo quy định; phần mềm một cửa điện tử có cập nhật nhiều hồ sơ, tuy nhiên vẫn còn nhiều hồ sơ trễ hạn, quá hạn.

Tại huyện Thanh Bình và TP.Cao Lãnh, Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh cũng ghi nhận các địa phương có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc triển khai công tác CCHC. Đa số các loại thủ tục, hồ sơ được giải quyết đúng theo quy định; tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trên địa bàn được chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh nhận thấy 2 địa phương vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn, nhất là lĩnh vực đất đai; số TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 còn thấp...

Đoàn Kiểm tra CCHC tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy những mặt tích cực và nhanh chóng khắc phục một số hạn chế, thiếu sót trong công tác CCHC để ngày càng phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước và nhu cầu thực hiện hồ sơ, TTHC cho người dân.

K.N

Gửi bình luận của bạn