Huyện Tháp Mười

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Cập nhật ngày: 14/09/2022 09:51:45

ĐTO - Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) là phương thức lãnh đạo của Đảng, có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nên hàng năm, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong huyện Tháp Mười đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KT,GS của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quyết định, Kết luận của cấp trên có liên quan đến công tác KT,GS và kỷ luật trong Đảng. Quan tâm lựa chọn những nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm để tiến hành kiểm tra, mở rộng nội dung giám sát và tiến hành giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Qua đó giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy Ban kiểm tra (UBKT) nắm chuyên môn, nghiệp vụ để lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ KT,GS ở cấp mình.


Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022

Trong quá trình tổ chức thực hiện chương KT,GS, các cấp ủy chú trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cuộc KT,GS. Bên cạnh việc thực hiện công tác KT,GS thường xuyên, các cấp ủy còn quan tâm thực hiện công tác KT,GS khi có dấu hiệu vi phạm. Phương pháp, hình thức, nội dung KT,GS từng bước được đổi mới, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, triển khai kịp thời chương trình kế hoạch KT,GS nhiệm kỳ, hằng năm. Sau KT,GS đã kịp thời thông báo kết luận, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra đã nghiêm túc tiếp thu và đề ra những giải pháp khắc phục, thực hiện nghiêm thông báo kết luận của các cuộc KT,GS, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ông Trần Văn Lập - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tháp Mười cho biết: “Các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo triển khai cụ thể hóa các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy, Huyện ủy gắn với việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội địa phương và nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ban Thường vụ cũng đã chỉ đạo UBKT các cấp tập trung nhiệm vụ KT,GS đạt được mục đích, yêu cầu. Quan tâm thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để phòng ngừa, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên. Trong quá trình thực hiện đảm bảo bám sát quy trình, thủ tục theo quy định. Tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý đảng viên vi phạm đúng nguyên tắc, quy trình thủ tục, giải quyết đơn tố cáo đảm bảo theo quy định. 6 tháng đầu năm, đã chủ động phát hiện, xử lý nhiều trường hợp, trong đó có 21 đảng viên bị khiển trách, 3 đảng viên bị cảnh cáo và 2 đảng viên bị khai trừ”.

Từ kết quả công tác KT,GS của Đảng bộ huyện Tháp Mười trong thời gian qua cho thấy, công tác KT,GS của cấp ủy, UBKT các cấp đã góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất và thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Để công tác KT,GS của Đảng trong thời gian tới đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười tiếp tục chỉ đạo UBKT rà soát lại các chương trình KT,GS các cấp ủy cơ sở, đồng thời đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng trong huyện tập trung thực hiện. Bí thư Huyện ủy Tháp Mười Nguyễn Văn Vũ Minh cho biết: “Các cấp ủy, tổ chức đảng phải tăng cường tuyên truyền, phổ biến văn bản liên quan đến công tác KT,GS và kỷ luật Đảng nhằm nâng cao hơn nữa, nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác KT,GS, kỷ luật Đảng. Phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ, chính trị và công tác xây dựng Đảng của từng cấp ủy, địa phương, đơn vị theo hướng xác định nội dung có trọng tâm, trọng điểm. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng ở các cấp, nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn hiện nay”.

Nguyễn Thu

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn