Châu Thành xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, phục vụ Nhân dân

Cập nhật ngày: 18/11/2021 06:22:32

ĐTO - Việc xây dựng kế hoạch thực chính quyền kiến tạo, liêm chính, phục vụ Nhân dân nhằm tạo ra thể chế quản trị hiệu quả, một nền công vụ chuyên nghiệp, minh bạch, luôn sáng tạo và lấy sự cống hiến, phục vụ lợi ích Nhân dân, một chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.


Cán bộ, công chức, viên chức của huyện Châu Thành luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc phục vụ Nhân dân (Ảnh tư liệu)

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Châu Thành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) đảm tiêu chuẩn về trình độ, năng lực trong thực thi trong lĩnh vực phụ trách, đúng thẩm quyền được giao. Đồng thời thực hiện nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong hoạt động công vụ của CB,CC,VC, nhất là vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực thi công vụ; linh hoạt, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. CB,CC,VC phải thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, không sử dụng thời gian công để làm việc riêng, không hút thuốc lá (tại phòng làm việc, phòng họp, hội trường); nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Việc tổ chức đánh giá, phân loại CB,CC,VC phải đúng thực chất, công tâm, khách quan; thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo quy định, quan tâm đến đối tượng cán bộ được đào tạo cơ bản, cán bộ nữ, cán bộ trẻ có triển vọng, có năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các cấp chính quyền trên địa bàn xem việc cải cách hành chính thực sự là một nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt xem đây là việc làm thường xuyên, lâu dài; phát huy dân chủ, thực hiện quyền giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của bộ máy hành chính, tăng cường lấy ý kiến người dân đối với tinh thần, thái độ phục vụ của CB,CC,VC, lấy sự hài lòng của người dân vì chất lượng cung cấp dịch vụ công làm thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa, tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước; kịp thời cập nhật thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới của tỉnh, bộ, ngành Trung ương. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; phối hợp với Bưu điện huyện tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều biện pháp để người dân thấy được lợi ích của mô hình Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích” cũng như nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả về cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát đội ngũ CB,CC,VC làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, nhằm khắc phục hiện tượng môi giới trong giải quyết thủ tục hành chính và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm CB,CC,VC tiếp tay cho các đối tượng môi giới này. UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Trong đó, tập trung kiểm soát tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ hành chính công, dịch vụ công. Quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp; quản lý, khai thác, sử dụng đất đai; quản lý, thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia và các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn