Chú trọng kết nạp và kiểm tra, giám sát đối với đảng viên

Cập nhật ngày: 05/05/2014 03:08:00

Qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU về kết nạp đảng viên của các cấp ủy trên địa bàn huyện Lấp Vò cho thấy, công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên được chú trọng, từng cấp uỷ cơ sở có xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên trong nhiệm kỳ và hằng năm, xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể cho các đoàn thể và các chi bộ trực thuộc đảng uỷ.

Việc kết nạp đảng viên được các cấp uỷ triển khai, thực hiện bảo đảm tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục hồ sơ kết nạp đảng viên, không vì chạy theo số lượng mà hạ thấp chất lượng, quan tâm số đảng viên là lực lượng trẻ, nữ và có trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật đạt tỉ lệ ngày càng cao. Số đảng viên mới kết nạp từ năm 2008 đến năm 2013 là trên 2.240 đảng viên, trong đó đoàn viên chiếm gần 60%. Các cấp uỷ đảng đã lãnh đạo thực hiện tốt theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, góp phần từng bước nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên.

Song song với việc kết nạp đảng viên, các cấp ủy của huyện Lấp Vò còn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên. Hằng năm, các tổ chức đảng đều xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát để triển khai thực hiện, nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, có tính quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của chi, đảng uỷ và nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra.

Thời gian qua, các cấp ủy đã tiến hành kiểm tra chấp hành đối với 50 tổ chức đảng và 54 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 39 tổ chức đảng và 49 đảng viên (thực hiện chỉ thị, nghị quyết, chức trách nhiệm vụ được giao...). Qua kiểm tra, giám sát đã giúp các cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao để có biện pháp chỉ đạo, chấn chỉnh, tháo gỡ kịp thời.

Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong huyện Lấp Vò luôn tích cực, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao. Kết quả, UBKT Huyện ủy và cơ sở đã tiến hành kiểm tra 29 đảng viên, 4 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 57 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác tài chính đảng; giải quyết 25 đơn thư tố cáo đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng 2 đảng viên; giám sát chuyên đề 38 đảng viên, 48 tổ chức đảng.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lấp Vò ban hành các quy trình công tác kiểm tra, giám sát, quy trình xem xét thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên là cán bộ thuộc diện BTV Huyện uỷ quản lý; các quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các ban, tổ chức và đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Các cấp ủy cơ sở kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra cấp mình đi vào hoạt động có hiệu quả.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn