Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

Đánh giá tổ chức cơ sở đảng phù hợp với đơn vị, doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 07/02/2014 04:37:38

Toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh có 46 cơ sở đảng trực thuộc (22 đảng bộ cơ sở, 24 chi bộ cơ sở), 1 đảng ủy bộ phận và 138 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Qua xem xét phân tích, đánh giá kết quả tự xếp loại của các chi, đảng bộ cơ sở, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối thống nhất công nhận kết quả tự đánh giá của 30 tổ chức cơ sở. Còn lại 16 tổ chức cơ sở, BTV Đảng ủy Khối xem xét nâng điểm đối với 2 tổ chức cơ sở (mỗi cơ sở nâng 1 điểm); hạ điểm đối với 14 tổ chức cơ sở (hạ thấp nhất 0,5 điểm/cơ sở và hạ cao nhất 4 điểm/cơ sở), hạ mức xếp loại đối với 5 cơ sở từ mức trong sạch, vững mạnh xuống mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cụ thể công nhận trong sạch, vững mạnh 36 tổ chức cơ sở đảng, trong đó gồm 18 đảng bộ cơ sở và 18 chi bộ cơ sở, chiếm tỷ lệ 78,27% trên tổng số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá xếp loại (giảm 10,38% so với năm 2012). BTV Đảng ủy Khối biểu quyết bằng phiếu kín công nhận và khen thưởng 9 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu (chiếm 25% trên tổng số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh). Có 10 tổ chức cơ sở đảng được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 21,73% trên tổng số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá (tăng 14,83% so với năm 2012).

Đối với đảng ủy bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở các đảng ủy cơ sở đánh giá, xếp loại trong sạch, vững mạnh, 1 đảng uỷ bộ phận và 127 chi bộ trực thuộc, chiếm tỷ lệ 93,39% trên tổng số chi bộ được đánh giá (giảm 1,94% so với năm 2012). Trong đó, đảng ủy cơ sở xét khen thưởng 26 chi bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh tiêu biểu (chiếm tỷ lệ 20,47%). Qua thẩm định, BTV Đảng ủy Khối thống nhất kết quả đánh giá phân loại của các cấp ủy cơ sở.

Mặc dù áp lực tập trung để hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2013 trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng các cấp ủy cơ sở đã có nhiều nỗ lực, nhiều đơn vị, doanh nghiệp tranh thủ thời gian tổ chức hội nghị ngoài giờ hành chính để đảm bảo đánh giá chất lượng đạt mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp theo hướng dẫn của BTV Đảng ủy Khối. Hầu hết các cấp ủy cơ sở đã chuẩn bị kỹ các nội dung trước khi họp chi bộ, đảng ủy để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên nên việc đánh giá, công nhận chất lượng chi bộ, đảng bộ và đảng viên năm 2013 tương đối sát và phản ánh đúng tình hình thực tế.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn