Lai Vung

Phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong trường học

Cập nhật ngày: 25/10/2013 04:42:28

Thực hiện Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị khóa VIII về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học, từ năm 1998 đến nay, huyện Lai Vung thành lập thêm 39 chi bộ trong trường học. Hiện toàn huyện có 1 đảng bộ, 3 chi bộ trường học trực thuộc Huyện ủy và 51 chi bộ trường học trực thuộc các đảng ủy cơ sở.

Trong đó, 100% Hiệu trưởng các trường đều là đảng viên, 44/54 đồng chí Hiệu trưởng giữ nhiệm vụ Bí thư chi bộ. Thời gian qua, các chi, đảng bộ trường học đã phát huy vai trò hạt nhân, lãnh đạo cán bộ đảng viên thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành, thi đua dạy tốt, học tốt và phát huy vai trò nòng cốt nơi cư trú.

Hiện toàn huyện Lai Vung có 941 đảng viên là giáo viên, chiếm 48,6% so tổng số cán bộ giáo viên và chiếm 24,2% so tổng số đảng viên toàn huyện. Theo đánh giá của Huyện ủy Lai Vung, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong đội ngũ giáo viên tuy có chuyển biến nhưng tỷ lệ đảng viên được kết nạp trong giáo viên hiện vẫn còn thấp.

Sắp tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Lai Vung tập trung lãnh đạo các cơ sở đảng, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ giáo viên; củng cố và xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong trường học đạt trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác kết nạp đảng viên và kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở các trường học trong huyện.

Mỹ Thức

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn